Migrationsverket presenterar ny verksamhets- och utgiftsprognos

2004-04-29

Av den verksamhets- och utgiftsprognos som Migrationsverket överlämnade till regeringen den 15 april framgår att allt färre söker asyl. 

Verket bedömer att 26 000 personer söker asyl i Sverige 2004. Detta kan ställas i relation till den tidigare prognosen på 29 000 asylsökande. Antalet asylsökande har gått ned sedan årsskiftet och asylsökande under det första kvartalet är ca 2 000 per månad, en minskning med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. 

Den största nedgången gäller asylsökande från Irak men även från kandidatländerna och från Serbien-Montenegro, Bosnien-Hercegovina och från flera av de gamla sovjetländerna har inströmningen minskat. Ökningar redovisas dock för statslösa, afghaner och iranier. 

Med ledning av den länderspecifika analys som görs i rapporten, antar verket att nedgången inte blir större. Men antalet asylsökande brukar ligga på en högre nivå under andra halvåret. Sammantaget bedömer verket därför att antalet asylsökande blir 26 000 år 2004.

Den långsiktiga prognosen har också justerats nedåt från det förra rapporteringstillfället. För 2005 antas att 24 000 personer söker asyl och 22 000 följande år.