Socialdemokraternas skuggbudget: fempunktsprogram för snabb introduktion

2007-10-08

I samband med Socialdemokraternas skuggbudget presenterade de ”ett fempunktsprogram för snabb introduktion.” Det huvudsakliga syftet är att ansvaret för flyktingmottagandet måste fördelas mer solidariskt.

1. Ett gemensamt ansvar.

Flyktingmottagandet är inte jämnt fördelat över Sverige. Därför vill Socialdemokraterna se över lagstiftningen i syfte att tilldela den som har fått uppehållstillstånd en kommunplacering under introduktionsperioden. De vill också se över lagen om eget boende (EBO).

2. Bättre undervisning i svenska.

Utbildningen i svenska för invandrare måste, enligt Socialdemokraterna, anpassas så att den blir bättre anpassad till invandrares individuella behov. De föreslår intensivkurser för de som har studievana och snabbt vill lära sig svenska. Högskolor ska erbjuda intensivkurser i svenska för invandrare för personer med akademisk examen. De föreslår också att en kommun som har uppnått goda resultat i utbildningen i svenska för invandrare ska få i uppdrag av staten att arrangera motsvarande intensivutbildning för icke-akademiker på distans.

3. Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker och yrkesutbildade.

Socialdemokraterna vill att kompletterade utbildningar ska erbjudas på flera områden där det råder risk för brist på arbetskraft, till exempel byggnadsarbetare, förskollärare, lärare och tandläkare etc. Utbildningarna ska genomföras vid några utpekade högskolor/universitet och yrkeskomvux.

4. En rättvis ersättning för flyktingmottagande.

Idag uppgår de statliga schablonersättningarna till kommunerna för flyktingmottagande till ett visst belopp för vuxna, barn och äldre. Samtidigt är inte kostnaderna för flyktingmottagande på något sätt lika. Socialdemokraterna vill därför se över de statliga schablonersättningarna – så att de bättre avspeglar kommunernas kostnader.

5. Solidaritetsbonus.

För att stödja de kommuner som under de senaste åren har tagit en stor del av ansvaret i flyktingpolitiken vill Socialdemokraterna införa en solidaritetsbonus. Den innebär att de kommuner som har tagit emot flest flyktingar under de senaste fem åren i förhållande till sin kommuns befolkningsstorlek får en 20 procent högre schablonersättning vid flyktingmottagande än andra kommuner. Det innebär i praktiken en omfördelning från de kommuner som inte har tagit sitt ansvar till de kommuner som har gjort det.

Läs de fullständiga förslagen i skuggbudgeten på Socialdemokraternas hemsida