NTG asyl och integration går igenom 2007 års motioner om integration

2007-10-30

Precis som förra året har NTG asyl & integration gått igenom riksdagsledamöternas och partiernas motioner. Vänsterpartiet har åter igen varit mest ambitiöst. De presenterar flera hela program, bland annat i motion 2007/08:v459 av Kalle Larsson m.fl. (v) Integrationspolitik för allas rätt till arbete. Där räknar de upp ett tjugotal förslag för en bättre integrationspolitik, varav några är:

  • Införandet av ett särskilt anställningsstöd för anställning av nyanlända under introduk­tionstiden.
  • Arbetsmarknadspolitiska insatser som riktar sig till dem som inte har fått arbete inom det område de är utbildade för, även till personer som i dag har ett arbete eller har småföretag.
  • Se över diskrimineringslagstiftningen så att den har tillräckligt kännbara konsekvenser. Lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet bör ändras så att facklig organisation ges talerätt till Nämnden mot diskriminering.
  • Alla större arbetsplatser bör vara skyldiga att upprätta mångfaldsplaner. Vi menar därför att samtliga offentliga och privata arbetsgivare med fler än 25 anställda skall omfattas av denna skyldighet.
  • Styrkt tvärkulturell kompetens skall, liksom flerspråkighet, räknas som merit vid alla offentliga anställningar.
  • Lagen om allmän platsanmälan bör återinföras. Man bör se över hur tillsynen över lagen om allmän platsanmälan kan förbättras och beakta möjligheten att införa sanktioner.
  • En utredning bör tillsättas som utarbetar ett samlat handlingsprogram för att öka möjligheterna för kvinnor med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden.
  • Arbetsförmedlingarna bör ges utrymme att på ett mer flexibelt sätt använda medel avsedda för arbetsmarknadsutbildning och för kontant stöd så att handledare kan sättas in när detta bedöms vara den bästa arbetsmarknadspolitiska insatsen.
  • Det befintliga kvalifikationskravet för medlemskap i arbetslöshetskassa bör avskaffas.
  • Reglerna för ansvaret för rättegångskostnaderna i diskrimineringsmål bör ändras så att inte rättegångskostnader avskräcker anmälan.

Allmänna motioner

Alf Svensson (kd) menar i motion 2007/08:kd598 Behov av kultur- och religionsdialog och ett vidgat integrationsbegrepp att politiska partier – i kommuner och riksdag – ska våga och vilja definiera begreppet integration på ett mer allsidigt och djupare sätt för att på så sätt främja ett mångkulturellt samhälle. I samma motion efterlyser han att regeringen initierar och vidmakthåller kultur- och religionsdialoger.

Diskriminering

Riksdagsledamöterna har lämnat in flera motioner om diskriminering.

Motion 2007/08:mp316 av Karla López m.fl. (mp) vill tillsätta en utredning av den samhällsekonomiska kostnaden för diskriminering. Luciano Astudillo och Maryam Yazdanfar (s) (Motion 2007/08:s26042) tar upp frågan om krogdiskriminering. De vill ha ändring i alkohollagens bestämmelser så att det blir möjligt att kräva obligatorisk skyltning om medlemskap eller klädkod och kameraövervakning vid entréer samt utbildning av dörrvakter och krogägare. De efterlyser också mer kännbara skadestånd.  

Motionen Diskriminering på arbetsmarknaden (2007/08:A337) av Tommy Ternemar m.fl. (s) vill att arbetsförmedlingen ska avidentifiera ansökningshandlingar i den ”sökbank” som arbetsgivarna har tillgång till och erbjuda den arbetssökande att en person kan finnas med som stöttning vid anställningsintervjun.

Mauricio Rojas (fp) (2007/08:A343) vill ha en utredning om strukturell diskriminering som följd av lagen om anställningsskydd. Det kan finnas diskriminerande effekter av vår nuvarande arbetsrätt i allmänhet och av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd i synnerhet.

Miljöpartiet vill ersätta integrationspolitiken med en antidiskrimineringspolitik och de utvecklar några idéer i motion 2007/08:mp304 av Ulf Holm m.fl. (mp) Anslagsmotion utgiftsområde 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv. Partiet vill höja anslaget för integrationsåtgärder och förstärka arbetet mot rasism och diskriminering genom att ge mer resurser till antidiskrimineringsbyråerna, Centrum mot rasism och organisationen Arbete mot rasism. De vill också utveckla en minoritetspolitik som omfattar flera etniska grupper i samhället och föreslår därför att en parlamentarisk utredning tillsätts kring den nya minoritetsstatusen ska utformas. De vill också inrätta en Myndighet för nyanländas etablering och höja ersättningen till kommunerna för deras flyktingmottagande.

Särskilda målgrupper

Ett par motioner har kommit in som handlar om olika grupper av invandrare.

Motion 2007/08:kd677 av Eva Johnsson (kd) vill Stoppa avvisningarna av asylsökande med fast, varaktig anställning. Motion 2007/08:kd699 Mödravård för invandrarkvinnor av Désirée Pethrus Engström (kd) efterlyser en översyn för att kartlägga, analysera och anpassa mödravården och föräldrautbildningen för att möta invandrarkvinnors behov. Ameer Sachet m.fl. (s) vill i Motion 2007/08:s98033 Ensamma flyktingbarn att regeringen intensifierar arbetet med att få alla kommuner att hjälpa till med mottagande av ensamma flyktingbarn.

Arbetsmarknad

Motion 2007/08:Sf229 av Sinikka Bohlin och Ann-Kristine Johansson (s) tar upp frågan om Tredjelandsmedborgare på en nordisk arbetsmarknad. Det är enligt författarna viktigt att prioritera arbetet med en nordisk överenskommelse avseende fri rörlighet inom Norden för invandare med permanent uppehållstillstånd.

Motion 2007/08:N252 av Nikos Papadopoulos och Yilmaz Kerimo (s) efterlyser åtgärder som ska förbättra Förutsättningarna för invandrare som småföretagare. Motion 2007/08:c485 Integration i de gröna näringarna av Per Åsling (c) vill ha ökade insatser för att ge fler med invandrarbakgrund möjlighet att arbeta och starta företag i de gröna näringarna.

Språk

Flera motioner handlar om vikten av språk och bra språkutbildning.

Motion 2007/08:A232 av Annelie Enochson (kd) Språket – viktigt för integration vill att medborgarskapet bör vara förenat med tydliga villkor, och det viktigaste villkoret är grundläggande färdigheter i det svenska språket och svensk samhällskunskap och värdegrund. Det är, enligt motionen, en självklarhet att personer som kommer till Sverige för att bo här resten av livet, går på en introduktionskurs i svenska och samhällskunskap och så fort som möjligt kommer ut i arbetslivet, där vidare studier sedan kan kombineras med arbete.

Göran Lindblad (m) skriver i motion 2007/08:Ub327 Undervisningen i svenska för invandrare att sfi-undervisningen bör centraliseras, individualiseras och intensifieras både vad gäller språkkunskaper och samhällskunskap. Detta kan ske genom ett system med sfi-checkar, vilka ger individuell rätt till svenskundervisning efter behov vid valfri utbildningsinstitution. Motionen vill också införa sfi-undervisning via tv, radio och Internet och starta kurser på tv i Utbildningsradions regi.

Motion 2007/08:m1472 av Inge Garstedt (m) Integrationsarbete inom ramen för Sfi vill ha en översyn av Svenska för invandrare och dess verksamhet. Språkutbildningen bör ha en tydligare inriktning mot såväl historisk som kulturell förståelse av samhället.  En översyn av Sfi:s verksamhet är därför, enligt motionen, det första steget för att inom utbildningen kunna inkludera delar av samhällskunskap och förmedla grundläggande och viktig information kring gällande lagar och förordningar.

Introduktion och flyktingmottagande

Ett antal motioner handlar om introduktionen för nyanlända invandrare.

Motion 2007/08:s14032 av Anders Ygeman m.fl. (s) Arbetsmarknad och utbildning i ett Storstadsperspektiv efterlyser med insatser för dem långt från arbetsmarknaden. Introduktionen för nyanlända måste också utvecklas. Arbetsförmedlingarna har problem med att både hitta praktikplatser och att kombinera praktik med språkutbildning och därför måste mottagandet bli mer flexibelt och ta sin utgångspunkt från den enskildes behov och förutsättningar.

Motion 2007/08:A249 av Ulrika Carlsson och Sven Bergström (c) Folkbildning och arbetsliv vid introduktion av nya svenskar vill att man i samband med introduktionen av nyanlända invandrare eftersträva en bred samverkan med det civila samhället. Att bygga ut och förstärka introduktionen är en nödvändighet för att klara integrationen i framtiden. För att lyckas med det behövs flera aktörer. Det är därför angeläget att främja samverkan med externa parter och inte minst använda folkbildningen för att förstärka samhällsorientering, språkutveckling och ett system med värdfamiljer/personer.

En annan motion som tar upp vikten av civila samhället är 2007/08:Kr274 Idrottens betydelse för integrationen av Aleksander Gabelic (s). Regeringen borde samverka med kommuner och idrottsrörelsen och ge mer stöd till att utveckla idrottsrörelsen möjligheter att engagera fler ungdomar inom idrotten.

Motion 2007/08:A235 av Reza Khelili Dylami (m) Introduktionsutbildning för nyanlända flyktingar och invandrare vill att svenska för invandrare ska kompletteras med ett nationellt program för nyanlända där fokus ligger på att skapa en förståelse kring svensk kultur och svenskt samhällsliv. Att sätta in dessa åtgärder direkt när invandrare och flyktingar kommer till landet borde kunna lägga grunden till en fruktbar dialog mellan kulturerna. Inte minst borde det kunna ge de nyanlända viktiga verktyg för att förstå och komma in i det svenska samhället.

Motion 2007/08:A275 av Thomas Strand (s) Likvärdiga villkor för nyanlända flyktingar ser ett behov av tydligare samordning mellan landets kommuner när det gäller rättmätiga villkor för personer som beviljats uppehållstillstånd. Det finns skillnader mellan kommunernas introduktion som kan försvåra det långsiktiga arbetet med att stödja en god integration. En mer likvärdig hållning skulle gynna dem som sökt sig till Sverige av flyktingskäl. Det skulle möjliggöra ett ännu bättre integrationsarbete.

Motion 2007/08:s14000 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s) EBO översyn av reglerna vill se över reglerna för eget boende under väntetiden för att underlätta integrationen. trångboddhet leder ofta till sociala och psykologiska bekymmer när människor tränger ihop sig i små lägenheter, något som blir särskilt påfrestande för barnen. Andra effekter är att skolorna saknar förutsättningar att ta emot nya barn. Motionen vill att det kommunala ansvarstagandet snabbt måste ses över. Den solidariska fördelningen mellan landets kommuner måste förbättras. EBO (Eget boende) i dess nuvarande form behöver utvärderas och förändras som ett led i ett värdigt mottagande.

Motion 2007/08:s13076 av Leif Jakobsson m.fl. (s) Flyktingpolitik och integration menar att staten behöver arbeta mer för att alla kommuner ska ta emot flyktingar och deras anhöriga. När nyanlända koncentreras till storstädernas förortsområden får det kraftigt negativa konsekvenser. Segregationen förstärks och trångboddheten blir allt värre. Migrationsverket och andra statliga myndigheter bör få uppdrag att aktivt arbeta för att få till stånd regionala överenskommelser om flyktingmottagning. Därutöver bör lagen om eget boende (EBO) ses över, resurserna till kommunerna för anhöriginvandringen ses över. Det krävs en strukturförändring av introduktionen och sfi. Kommunerna bör fortsatt ha ansvaret för genomförandet av introduktionen men fördelningen av ansvaret för introduktionsperiodens genomförande och finansiering måste tydliggöras och utformas som ett trepartsavtal mellan stat, kommun och individ. Då kan introduktionen individualiseras och leda till etablering och arbete.

Socialdemokraterna presenterar i Motion 2007/08:s61000 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad ett fempunktsprogram för en bättre introduktion.

1. Ett gemensamt ansvar. Socialdemokraterna vill se över lagstiftningen i syfte att tilldela den som har fått uppehållstillstånd en kommunplacering under introduktionsperioden. De vill också se över lagen om eget boende (EBO).

2. Bättre undervisning i svenska. Utbildningen i svenska för invandrare måste, enligt Socialdemokraterna, anpassas till invandrares individuella behov.

3. Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker och yrkesutbildade. Socialdemokraterna vill att kompletterade utbildningar ska erbjudas på flera områden där det råder risk för brist på arbetskraft, till exempel byggnadsarbetare, förskollärare, lärare och tandläkare.

4. En rättvis ersättning för flyktingmottagande. Socialdemokraterna vill se över de statliga schablonersättningarna så att de bättre avspeglar kommunernas kostnader.

5. Solidaritetsbonus. Socialdemokraterna vill införa en solidaritetsbonus som ger kommuner som har tagit emot flest flyktingar högre ekonomisk ersättning. 

Introduktion från dag ett

Motion 2007/08:m1719 En human flyktingpolitik av Ulrika Karlsson (m) och Motion 2007/08:Sf249 Mottagande av asylsökande och flyktingar av Kalle Larsson m.fl. (v) tar båda upp behovet av introduktion från dag ett.

Ulrika Karlsson (m) menar att alla asylsökande måste erbjudas undervisning i svenska under hela vistelsetiden, även under tiden för ett eventuellt överklagande. Det är också enligt motionen viktigt att alla asylsökande och gömda människor som idag befinner sig i Sverige omfattas av möjligheten att söka arbetstillstånd och uppehållstillstånd, s.k. arbetskraftsinvandring. Kalle Larsson m.fl. (v) menar också att svenskundervisning och andra introduktionsinsatser skall starta omedelbart när asylsökande kommer till Sverige och den skall inte avbrytas förrän ett asylärende är prövat i alla instanser. Båda motionerna försvarar också rätten till eget boende och tar upp frågan om introduktion för dem som fått uppehållstillstånd.

Vänsterpartiets motion lägger fram förslag till ändring i lagstiftningen som tydliggör kommunernas skyldigheter i flyktingmottagningen. De vill också att regeringen lägger fram förslag om hur höjning av kommunersättningen vid flyktingmottagande bör utformas och att Glesbygdsverket får i uppdrag att uppmuntra människor att bosätta sig i hela landet samt att Migrationsverket ska uppmuntra och erbjuda möjligheter för människor att söka alternativa bostadsorter. För att introduktionen ska förbättras föreslår vänsterpartiets motion också att ett särskilt anställningsstöd skall användas för anställning av nyanlända under introduk­tionstiden och att undervisningen i svenska för invandrare (SFI) förbättras genom en tydligare individualisering och fler undervisningstimmar per vecka. SFI skall kunna läsas i kombination med praktik, arbetslivsorientering, validering, annan utbildning eller förvärvsarbete. För att uppnå nödvändig kvalitetshöjning på SFI-undervisningen måste behörighetskrav ställas på undervisande lärare.

Boendesegregation

Kalle Larsson m.fl. (v) presenterar ett helt program om boendesegregation i motion 2007/08:v808. Motionen vill bland annat att kommuner ska åläggas att genomföra integrationsprojekt riktade till icke-marginaliserade bostadsområden, en obligatorisk skyldighet att anordna kommunala eller regionala bostadsförmedlingar, att fastighetsägares medverkan till etnisk diskriminering inom boendet ska utgöra grund för tvångsförvaltning och att bostadsanvisningsrättslagen ska återinföras.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se