Positiv utveckling för utrikes födda på arbetsmarknaden, men arbetslösheten är fortsatt hög

2007-11-12

Det senaste året har utvecklingen på arbetsmarknaden varit positiv. Tredje kvartalet 2007 var antalet sysselsatta (16-64 år) 109 000 personer fler jämfört med tredje kvartalet 2006. Det motsvarar en ökning på 2,5 procent. I synnerhet utvecklingen på arbetsmarknaden för utrikes födda är intressant.

Utrikes födda får del av den positiva arbetsmarknadsutvecklingen

SCB:s arbetsmarknadsstatistik för tredje kvartalet 2007 visar att totalt 81 procent av befolkningen mellan 20-64 år var sysselsatta. Män var sysselsatta i högre utsträckning än kvinnor, 84 respektive 77,9 procent. Utrikes födda har mycket lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda, 73,3 procent respektive 61,7 procent för män och kvinnor. Det är 12,6 respektive 19,7 procentenheter lägre än för inrikes födda.

Diagrammet visar antalet personer av dem mellan 20-64 år som var sysselsatta, arbetslösa eller stod utanför arbetskraften tredje kvartalet 2007. Av de utrikes födda mellan 20-64 år var 589 000 sysselsatta, 62 000 arbetslösa och 226 000 utanför arbetskraften. Det innebär att utrikes födda representerar 13,5 procent av de sysselsatta, 33,4 procent av de arbetslösa och 27,1 procent av dem utanför arbetskraften.

Enligt SCB:s statistik var den totala arbetslösheten 4,1 procent; 3,2 procent för inrikes födda och 9,6 procent för utrikes födda. Men det kanske mest anmärkniingsvärda är inte arbetslösheten i sig, utan att så många står utanför arbetskraften. Av utrikes födda kvinnor befinner sig bara 68 procent i arbetskraften.

Sysselsättningen för utrikes födda har stigit med över 32 000 på ett år vilket innebär en ökning med 5,7 procent. Men samtidigt har den utrikes födda befolkningen ökat i antal så sysselsättningsökningen för utrikes födda stannar vid 1,5 procentenheter (3 procentenheter för män, 0,1 för kvinnor).

Andelen arbetslösa har knappt minskat alls för utrikes födda eftersom deras antal i arbetskraften stigit så markant. Särskilt de utrikes födda männen har under det senaste året kommit in på arbetsmarknaden. Utrikes födda har det senaste året stått för hela 60 procent av ökningen av arbetskraften och hela befolkningsökningen i åldersgruppen 20-64 år. Trots att nästan 14 000 fler utrikes födda kvinnor hade arbete tredje kvartalet 2007 än ett år tidigare, är deras arbetslöshet 10 procent, 0,5 procentenheter högre än förra året.

Arbetsförmedlingens statistik bekräftar den positiva utvecklingen

Statistik från arbetsförmedlingen bekräftar den bild som Statistiska Centralbyrån ger i sina arbetskraftsundersökningar. I oktober var drygt 44 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 8,3 procent på ett år. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. 29,8 procent av dem som är registrerade som öppet arbetslösa på arbetsförmedlingen är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 26,7 procent, vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

För utrikes födda, och i synnerhet utomeuropeiskt födda, är det åldersgruppen 20-34 år som har haft en minskad arbetslöshet det senaste året. Arbetsförmedlingen noterar att utvecklingen av arbetslösheten skiljer sig för män och kvinnor när det gäller utomeuropeiskt födda. Utomeuropeiskt födda män minskade sin arbetslöshet under första halvåret 2007 med 3,3 procent jämfört med 0,8 procent för kvinnorna. Sammantaget var arbetslösheten under första halvåret 2007 13,6 procent för utomeuropeiskt födda.  

Arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda avgörande för situationen på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda är allt mer avgörande för den framtida utvecklingen av arbetskraften och sysselsättningen. Idag är omkring 18 procent av befolkningen mellan 16-64 år födda i något annat land och antalet nyanlända invandrare har ökat påtagligt.

Just nu är många nyanlända invandrare på väg in på arbetsmarknaden. På arbetsförmedlingen finns 26 000 inskrivna som är födda utanför EU med en vistelsetid i Sverige under tre år. Det är viktigt att de nyanlända direkt kan bli en del av arbetskraften och inte, som många tidigare flyktinginvandrare, hamnar i permanent utanförskap. Instegsjobb och nystartsjobb kan vara bra redskap för att underlätta insteg på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare. Erfarenheterna hittills visar dock att mycket få nyanlända tar del av dessa insatser. I oktober 2007 hade bara 221 personer instegsjobb.

Sysselsättningen för utrikes födda ökar snabbt, men  arbetslösheten är fortfarande är hög. Den höga arbetslösheten beror delvis på en ökning av det totala antalet utrikes födda i arbetsför ålder samt att många av dessa söker sig ut på arbetsmarknaden - och därmed räknas in i arbetskraften.  

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se