Tre avslutande konferenser inom tema asyl – Sverige, Tyskland, Finland

2007-11-23

Equal-programmet avslutas under 2007, och Tema asyl kan rapportera från tre intressanta och delvis olikartade slutkonferenser: från de nationella temagrupper i Tyskland och Sverige samt från ett Utvecklingspartnerskap i Finland. I Finland fanns under hela programperioden endast två s k Utvecklingspartnerskap, men med en mångfacetterad verksamhet och ett livligt transnationellt utbyte. I Tyskland, där det inledningsvis fanns stora svårigheter att få politisk accept för att överhuvudtaget inkludera asylsökande som målgrupp i Equal-programmet, har de totalt 16 Utvecklingspartnerskapen på bred front lyckats få genomslag för ett antal viktiga förslag och rekommendationer.

Den svenska avslutningskonferensen ägde rum den 22 – 23 november i Stockholm och samlade närmare tvåhundra deltagare. Sammanlagt åtta Utvecklingspartnerskap och delprojekt från programperioden fanns representerade, sex forskningsstudier redovisades och de fem externa utvärderarna till projekten fick tillfälle att diskutera erfarenheter och resultat. Migrationsminister Tobias Billström redogjorde bl a för den kommande utredningen om asylmottagandet (LMA): direktiven ligger väl i linje med NTG-asyls förslag till nationell politik.

Den tyska nationella temagruppen asyl genomförde sin avslutande konferens i Berlin den 29 oktober. För de omkring 200 deltagarna, inklusive representanter från de 16 Utvecklingspartnerskapen med närmare 100 delprojekt, presenterades de av temagruppen sammanfattade förslagen till nationell politik i form av ett memorandum, som också överlämnades till statssekretare Kajo Wasserhövel (s).

Fyra kritiska områden för ett förbättrat asylmottagande har identifierats av Utvecklingspartnerskapen/temagruppen: tillträde till arbetsmarknaden, utbildnings- och kompetenshöjande insatser i ett livslångt perspektiv, växelverkan/förhållandet mellan sysselsättning och hälsa samt medvetandehöjande insatser för ökad förståelse och kunskap om de asylsökandes situation hos funktionärer och tjänstemän, inklusive åtgärder för att öka målgruppens deltagande i samhällslivet.

Första steget taget…

Temagruppens förslag/memorandum – med rubriken Första steget taget – är en imponerande katalog över resultat, projekterfarenheter och förslag för att förbättra det tyska asylsystemet. Några av förslagen kommer redan nu att införas i delstaternas reguljära system; andra erfarenheter kommer successivt att vidareutvecklas och implementeras med stöd av ned nya socialfonden i Tyskland för de asylsökande med s k Duldungstatus som nu får möjlighet att stanna i landet – under förutsättning att de har arbete.

…vid en gynnsam tidpunkt

Genom de omfattande lagändringar och reformförslag som nu införs i Tyskland och som gäller både asylsökande med s k Duldungsstatus och invandrare, finns ett stort behov av nya koncept och modeller för social och yrkesmässig integration. Det innebär att Equal-programmets slutprodukter och de nationella temagruppernas rekommendationer kommer vid en gynssamm tidpunkt och får ett mycket positivt mottagande.

Statsekreteraren vid tyska Arbets- och socialministeriet, Kajo Wasserhövel, underströk också i sitt tal att Tyskland nu står inför ett paradigmskifte: en integrationspolitik införs genom den Nationella integrationsplanen och man bekräftar därmed att man är ett invandrarland, inte ett land för gästarbetare.

Svenska rekommendationer stärks

Många av de konkreta förslagen och rekommendationerna i det tyska förslaget har stora likheter med den svenska temagruppens Förslag till nationell politik 2007. Bland annat behandlas i den svenska förslagskatalogen frågan om förhållandet mellan hälsa och arbete/utbildning (i Sverige heter lösningen Internationella hälsokommunikatörer, i Tyskland Sprach- under Kulturmittlern), behovet av att utveckla kvalitetsstandards för mottagandesystemet samt nödvändigheten att använda anpassade instrument för validering och utbildning för asylsökande.

Ett brett spektrum av åtgärder…

Under den svenska avslutningskonferensen, som ägde rum den 22 – 23 november i Stockholm, presenterade de åtta Utvecklingspartnerskapen och delprojekten sina produkter och förslag under fyra tematiska områden: hälsa, yrkeskartläggning, medborgarkunskap och återvändande. Närmare 200 deltagare från kommuner, frivilligorganisationer, Migrationsverk, politik och media hade samlats för att under två dagar få en gedigen genomgång av resultaten från fem års arbete inom tema asyl i Equal.

Temagruppens omfattande analys- och forskningsarbete redovisades också: sex forskningsstudier som behandlade områden som väntan, boende, hälsa och integration samt sex rapporter som bland annat behandlade de s k bristområdena.

Konferensen öppnades av ordföranden i NTG-asyls referensgrupp, tidigare invandrarministern och EU-kommissionären, Anita Gradin. I sitt öppningstal nämnde Gradin bl a de forskningsstudier och analyser om de asylsökandes situation som temagruppen låtit genomföra – på ett område där forskningsbaserad kunskap nästan helt saknats. Även temagruppens arbete på EU-nivå – den europeiska konferensen om asylmottagande i juni 2007, formulerandet och sammanställningen av remissvaret på EU-kommissionens grönbok om det gemensamma europeiska asylsystemet etc – hör till de viktiga insatser som Gradin särskilt betonade.

Svenska ESF-rådets generaldirektör Åsa Lindh uppehölls sig vid de många goda exempel från Utvecklingspartnerskap och delprojekt som framkommit inom tema asyl. Lindh framhöll även NTG-asyl verksamhet som ett gott exempel på ett långsiktigt, genomtänkt och strategiskt arbete för spridning/påverkan, både på nationell och EU-nivå.

…och en efterlängtad utredning

Migrationsminister Tobias Billström redogjorde för regeringens migrations- och asylpolitik i allmänhet och mottagandet av asylsökande i synnerhet. Billström redovisade bl a direktiven till den sedan länge aviserade utredningen om Lagen om  mottagande av asylsökande (LMA). I direktiven framgår att flera av de frågor som NTG-asyl fört fram i sina Förslag till nationell politik fått genomslag i skrivningarna, även om det är svårt att i nuläget bedöma vad utredningens slutprodukt kommer att bli.

Enligt direktiven skall bl a följande utredas:

- hur arbetslinje kan få genomslag också i asylmottagandet
- hur praktik och svenskundervisning kan förbättras
- den organiserade sysselsättningen , dess mål och uppföljning
- hur asylmottagandet kan samordnas med introduktionsverksamheten
- hur andra aktörer (kommuner och frivilligorganisationer)  praktiskt och finansiellt kan öka sin medverkan i mottagandet av asylsökande
- hur bosättning/boende och arbete kan främja arbetslinjen
- hur återvändandet kan förbättras

 Att synliggöra asylsökande - Becoming More Visible

Ett av det finska Utvecklingspartnerskapets övergripande mål har varit att i en positiv mening att göra de asylsökande mera synliga i samhället - becoming more visible. Ett delprojekt har t ex utvecklat ett koncept för asylsökande som extra resurser på folkbibliotek för att hjälpa medborgare tillrätta i sin kommunikation med myndigheter via Internet. Genom att göra de asylsökande synliga – och nyttiga! – i samhället och staden (i detta fall Tammerfors), stärks deras självkänsla och förmåga att tillgodogöra sig utbildning, praktik och, i förekommande fall söka sig ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Utvecklingspartnerskapet har också haft ett mycket livvaktigt transnationellt utbyte, och ett antal gemensamt framtagna produkter kunde redovisas på konferensen (se bl.a. workshopmaterialet som finns länkat i högerspalten).  

 Ett system i förändring

Det finska asylsystemet genomgår för närvarande stora förändringar. Tidigare har ansvaret för mottagandet av asylsökande legat på Arbetsministeriet, regionalt på de s k TE-centralerna (ung. en länsövergripande instans för näringslivsutveckling och sysselsättning bildad genom en sammanslagning av bl a Länsstyrelse och Länsarbetsnämnd) och lokalt – dvs i form av asyl- och flyktingförläggningar, på kommuner och frivilligorganisationer (en statlig förläggning finns även).

Fr o m årsskiftet övergår ansvaret för mottagandet av asylsökande till Inrikesministeriet, som också ansvarar för asylprövningen. Mottagandet och asylfrågorna hamnar dock under en egen minister, migrations- och Europaminister Astrid Thors. Många av konferensdeltagarna såg en fara i att dessa två uppgifter nu förs samman till Inrikesministeriet (jfr NTG-asyls ståndpunkt beträffande det svenska mottagandesystemet!); andra såg fördelar med kopplingen till Europafrågorna.

De omfattande förändringarna innebar att det för stunden inte fanns tydliga mottagare av förslag, produkter eller rekommendationer. På sikt lär det dock finnas god efterfrågan på de ofta mycket väl ”förpackade” produkterna från Utvecklingspartnerskapet Becoming More Visible.

 christian.rabergh@temaasyl.se