En ny parlamentarisk kommitté för översyn av integrationspolitiken

2006-11-08

Ny parlamentarisk kommitté för en översyn av integrationspolitiken

Regeringen tillsatte i september 2005 en parlamentarisk kommitté för att se över integrationspolitiken. Kommittén skall göra en översyn av integrationspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet. Man skall vidare föreslå nya mål för integrationspolitiken, mål som kan följas upp och utvärderas. Målen skall utformas så att det tydligt framgår vad som skall uppnås inom olika politikområden och nivåer. Kommittén skall analysera hur den nuvarande integrationspolitiken och dess organisation fungerar och föreslå hur den kan förbättras och effektiviseras. Kommittén skall även överväga hur de statliga myndigheternas ansvar för integrationspolitikens genomförande på nationell och regional nivå kan bli tydligare samt analysera Integrationsverkets roll och uppgift. Därtill skall kommittén föreslå hur erfarenheter från storstadspolitiken kan tas tillvara inom integrationspolitiken.

Kommittén skall också lämna förslag på utformning av ett framtida bidragssystem för organisationer bildade på etnisk grund samt lämplig bidragsfördelande myndighet. Vidare skall kommittén överväga hur behovet av systematisk kunskapsuppbyggnad samt en samlad uppföljning och utvärdering av integrationspolitiken bäst kan tillgodoses.

Kommittén skall slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2007.

Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) fick i mars 2006 i uppdrag av Integrationspolitiska kommittén (Ju 2005:09) att beskriva såväl insatser som de hinder som förekommer när ett antal, för integrationspolitiken, centrala myndigheter skall nå de integrationspolitiska målen. Rapporten kom aldrig ut som en offentlig statlig utredning (SOU) men rapporten Myndigheterna och integrationspolitiken kan hämtas hem här.

Kommittén lades ner i november 2006. Läs mer om det på NTG Asyl och Integrations hemsida.