Bland skurkar och hjältar: En analys av medias framställning av flyktingsmugglare.

I föreliggande uppsats undersöks hur flyktingsmuggling framställs i media. Författaren presenterar och analyserar flera olika skildringar av flyktingsmuggling, flyktingsmugglare och flyktingar. Uppsatsen är inspirerad av diskursanalys, och till grund för analysen ligger ett urval av tidningsartiklar hämtade ur svenska nyhetsmedier.

I uppsatsen belyses hur betydelserna av flyktingsmugglare och flyktingar förutsätter varandra, och hur skildringarna av vilka flyktingsmugglarna och deras motiv är, skiljer sig åt beroende på om det är myndigheter, flyktingsmugglare eller flyktingar som ges tolkningsföreträde. Vidare diskuteras bilden av "de Andra" som en grund för flyktingpolitiken.