Oviss framtid för Tema asyl & integration

2007-12-12

De nationella temagrupperna skall, enligt programdokument för Equal, ”…fungera som en bärare av den kunskapsmassa som tagits fram under gruppernas projekttid. Det långsiktiga målet för arbete i Utvecklingspartnerskap och nationella temagrupper är att skapa utvecklings-, kunskaps- och lärandeplattformar som kan fortleva efter programperiodens utgång. De bör också fungera som förmedlare och länk mellan de gamla och de nya programmen.”

Svenska ESF-rådet har tidigare aviserat att de nationella temagrupperna skall kunna fortsätta sin verksamhet t o m den 30 april 2008. Temagruppen asyl & integration har därför planerat och ordnat finansiering – genom insparade medel från 2007 – för en fortsatt verksamhet under denna period. En central arbetsuppgift är att skapa förutsättningar för en fortsatt – men till de nya programmen anpassad – verksamhet och därmed också kunna upprätthålla och utveckla hemsidan.

För närvarande är det dock oklart om temagruppen får möjlighet att bedriva verksamhet under den aktuella perioden. Ett eventuellt avslut i förtid kan också innebära att hemsidan läggs ner. Diskussioner om den fortsatta verksamheten under 2008 pågår mellan bl a projektägaren, Migrationsverket, och representanterna i Tema asyl & integrations styr- och referensgrupper.

Christian Råbergh christian.rabergh@temaasyl.se