Finska Equals avslutningskonferens – med uppmaning om att se framåt

2007-12-14

Omkring 450 personer deltog i avslutningskonferensen för det finska Equal-programmet i Helsingfors den 28-29 november. Under de två dagarna summerades gemenskapsinitiativets mångskiftande erfarenheter, lärdomar och produkter.

Regeringsrådet Eeva-Liisa Koivuneva från Arbetsministeriet inledde med att presentera resultatet av en enkät som samtliga konferensdeltagare fått besvara. Enligt resultaten anser 88 procent att Equal-programmet har motsvarat målgruppens behov på ett bra eller mycket bra sätt. Nästan 95 procent av deltagarna ansåg att man åstadkommit bestående resultat med hjälp av programmet. Peter Stüb Jörgensen från EU-kommissionen uppmanade dock deltagarna att se framåt istället för bakåt - genom att ta tillvara samtliga Equal-erfarenheter i det nya socialfondsprogrammet.

Pekka Himanen, samhällsvetare och professor i filosofi, talade om ”den finska drömmen”, om ett kreativt arbetsliv präglat av omtanke, en central fråga även inom Equal. Temagrupperna fick även tillfälle att förmedla sina budskap till myndigheter och beslutsfattare, även om det var glest av dessa i publiken som till största del bestod av projektaktörer. Paneldiskussioner (bl.a. med migrationsminister Astrid Thors), gruppseminarier och projektutställningar var övriga programpunkter under konferensen. Trots Stüb Jörgensens uppmaning att se framåt låg dock mycket av fokus på vad som har åstadkommits inom programmet, med få referenser till framtiden.

Ensamt - men produktivt - inom asyltemat

I Finland fanns under hela programperioden endast två s k Utvecklingspartnerskap inom tema asyl. Dessa hade dock en omfattande verksamhet och ett livligt transnationellt utbyte. UP Becoming more visible, som Tema Asyl tidigare har skrivit om, har tagit fram flera nyttiga produkter under projekttiden. Till dessa hör skriften Living in Finland, en guide till det finska samhället (skriften finns även på ryska) och en DVD-film med information för nyanlända asylsökande om boendet på flyktingförläggningar, de tjänster asylsökande har tillgång till och information om rättigheter och skyldigheter - på åtta språk. Skriften Guide to employment for asylum seekers riktar sig även den direkt till asylsökande och personer med tillfälligt uppehållstillstånd, och innehåller praktisk information om det finska arbetslivet och hur man söker arbete. Inom projektets transnationella arbete har dessutom guiden Empowering asylumseekers – developing good practice tagits fram, en skrift riktad till personer som arbetar med eller på övrigt sätt kommer i kontakt med asylsökande.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se