Interpellation 2007/08:240 om solidaritetsstöd av Luciano Astudillo (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

2007-12-20

Inkom: 2007-11-28
Besvarad: 2007-12-18

Fråga Luciano Astudillo (s):

Under veckan berättades det att EU fördelar pengar som stöd till de länder som tar emot fler asylsökande än andra. Sverige får nästan hälften av dessa pengar eftersom vi tar emot så många flyktingar från Irak. Och det är bra att EU visar solidaritet på det här sättet.

Samtidigt har vi i Sverige en mycket skev fördelning vad gäller flyktingmottagande mellan kommunerna. En del tackar helt och hållet nej samtidigt som andra tar emot flyktingar med öppna armar. Det är ofta de mest välbärgade kommunerna som tackar nej. För att kunna ta hand om och möta flyktingar som får stanna i Sverige på ett bra sätt måste det finnas ekonomiska resurser. Här bör staten ta ett ansvar.

EU har visat att de kan, och då borde också Sverige visa att vi kan.

Därför frågar jag ministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att hjälpa de kommuner som tar emot flyktingar.

26 § Svar på interpellation 2007/08:240 om solidaritetsstöd

Anf. 253 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hjälpa de kommuner som tar emot flyktingar. 

Luciano Astudillo hänvisar till att Sverige får en betydande del av EU:s flyktingfond eftersom vi tar emot så många flyktingar från Irak och att det är bra att EU visar solidaritet. Han menar vidare att regeringen bör visa solidaritet med de kommuner som tar emot fler flyktingar än andra i landet. 
 
Fördelning av statliga resurser till kommunerna för mottagande av flyktingar sker enligt samma solidariska princip som gäller för EU:s fördelning av medel mellan medlemsländerna. Utformningen av den statliga ersättningen fungerar så att kommunerna får ett schablonbelopp per mottagen flykting. Det innebär att de kommuner som tar emot flest flyktingar också får mest ersättning och att ersättningen står i relation till hur stort mottagandet är. Enligt det gällande systemet kan kommuner även få ersättning utöver schablonbeloppet. Det gäller till exempel om en kommun tar emot enskilda eller en grupp personer som medför särskilt kostnadskrävande insatser. Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering har i uppdrag att se över den statliga ersättningen för flyktingmottagandet (dir. 2007:52). Statens ersättning ska enligt direktiven bidra till effektivt utnyttjande av resurser på ett sätt som skapar tydliga ekonomiska incitament för olika aktörer. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 2 juni 2008. 
 
Under tiden utredningen pågår och för att underlätta mottagandet av flyktingar i kommuner i regioner med god arbetsmarknad och skapa tydliga ekonomiska drivkrafter som påskyndar etableringen har kommuner möjlighet att få en extra ersättning som delvis är prestationsbaserad under åren 2007–2009. 
Jag vill också i sammanhanget understryka betydelsen av regeringens åtgärder inom den generella politiken för att bryta utanförskap och öka invandrares delaktighet på arbetsmarknaden. Politiken är inriktad på att nyanlända vuxna så snart som möjligt ska lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden under det första året i Sverige. Fokus ligger på arbetslinjen, och incitamenten för den enskilde att snabbt kunna ta ett arbete, för arbetsgivare att anställa och för att stimulera en spridning i bosättningen ska stärkas. 
 
Migrationsverket och länsstyrelserna ansvarar nu för att det finns kapacitet för flyktingmottagande i landet. Länsstyrelsernas roll innebär att dialogen med kommunerna kan utgå från ett regionalt perspektiv. Länsstyrelserna har kunskap såväl om kommunerna som om bostadsmarknad, arbetsmarknad och förutsättningar för utbildning i länet. Detta utgör en plattform för att också främja en ökad spridning i nyanländas bosättning. 
 
Anf. 254 LUCIANO ASTUDILLO (s):
 
Fru talman! Jag vill tacka integrationsministern för svaret. Jag är inte helt nöjd, men det kanske hör till. 
 
Bakgrunden till den här interpellationen är det solidaritetsstöd som övriga EU gav Sverige. Det finns pengar i EU som en extraresurs för att hjälpa de länder som tar ett extra ansvar för flyktingmottagandet. Det var väldigt bra att Sverige fick hälften av den potten för en tid sedan. Både Billström och Bildt, utrikesministern, var väldigt tacksamma för detta och sade att det var ett viktigt tillskott i flyktingmottagandet även om det var symboliska summor. Jag tror att det var 30 miljoner, så det var inte mycket pengar. 
 
Mot den bakgrunden blev jag väldigt intresserad. Om man tycker att ett sådant här system är bra på EU-nivå borde man kanske fundera på att ha ett motsvarande system i Sverige och vilja testa den idén. Sabuni säger här att schablonersättningen i sig är någon sorts solidaritetspeng. Så är det ju inte. Jag tycker att det är synd att man försöker göra schablonersättningen till något slags solidaritetspeng. 
 
Schablonersättningen så som den fungerar är till för att kompensera kommunerna för den introduktion som de genomför och ersätta dem för det försörjningsstödet som människor behöver under den tid som de introduceras i landet. Att kalla detta för någon sorts solidaritetspeng tycker jag nästan är att fara med osanning. 
Jag tycker att det här handlar om något helt annat. Det handlar om att staten nu ska ta ett ansvar för flyktingmottagandet. Vi har en situation i Sverige där det inte är Sverige som land som har en generös flyktingpolitik, utan vi har ett begränsat antal kommuner som står för flyktingmottagandet. 
 
Både integrationsministern och jag vet att 70–90 procent av den statliga ersättningen går direkt till att finansiera försörjningsstödet. Det betyder att det är väldigt lite pengar kvar för att klara svenskundervisning, samhällsundervisningen, praktikplatser och allt det som är så himla viktigt för att klara av ett bra flyktingmottagande. 
 
Vad gör då den borgerliga regeringen? Jo, man tillsätter utredningar. För ett och ett halvt år sedan när den borgerliga regeringen gick in i detta sade man: Vi vet och kan allt. Vi lägger ned utredningar. Vi behöver inte utreda mer om integration och flyktingmottagande. 
 
Men bara ett och ett halvt år senare har vi inte bara en utredning utan två utredningar om den första tiden i mottagandeprocessen, dels den som Sabuni själv tillsatt som ska vara klar i mitten av juni 2008, dels den som Billström tillsatte som ska vara klar så sent som i början av 2009. Vi kan och vet allt, sade den borgerliga regeringen. Nu skjuter man frågan framför sig. Det är kanske så att vi får vänta en hel mandatperiod innan man hanterar en så här viktig fråga. 
 
Vad gör den borgerliga regeringen konkret för att stötta Göteborg, Södertälje och Malmö? Vad gör man för att gå på Ekerö, Täby, Vaxholm och Vellinge kommuner, som faktiskt inte ställer upp i flyktingmottagandet i den utsträckning som de skulle kunna, så att vi verkligen får en flyktingmottagning som speglar att det är hela Sverige som ställer upp för den generösa flyktingpolitiken? 
 

Anf. 255 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Det som Luciano kallar solidaritetspeng fördelas efter samma principer som schablonersättningen. Jag vill bara visa dig detta. Storleken på ersättningen beror på antalet människor man tar emot. Det är så EU har tänkt, och det också så schablonersättningen i Sverige betalas ut. Det var det ena. 
 
Det andra är att vi inte sitter stilla. Vi har redan genomfört en massa reformer för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända och för många som har befunnit sig i utanförskap i många år. Luciano Astudillo vet att man inte kan ändra lagar utan utredning. Ska vi se över mottagningssystemet och hur schablonersättningen betalas ut är det viktigt att det utreds. 
 
Ni ville utreda saker som har med arbetsmarknad och skola att göra. Det visste vi redan. Skolan fungerar inte. Ordning och reda, fler lärare och fler resurspersoner i skolan behövs. Vi vet att människor inte kom ut på arbetsmarknaden. För höga skatter höjde trösklarna ut på arbetsmarknaden för människor. Att man inte fick sina utbildningar validerade i god tid var ett problem. Att arbetsförmedlingen i många år hindrade människor som inte klarade av sfi från att skriva in sig och kunna arbeta var ett stort hinder. Dessa saker visste vi redan om, och man kunde ha ändrat dem för länge sedan, Luciano Astudillo. Det har vi fått göra det första året vid makten, medan ni satt tolv år den senaste perioden utan att göra allt detta. 
Luciano undrar vad vi ska göra för Göteborg, Södertälje och Malmö. I deras budgetmotion står det att vi ska införa en solidaritetsbonus där kommuner ska få ersättning. De som har tagit emot flyktingar under de senaste fem år ska få ersättning i förhållande till sin kommuns befolkningsstorlek. Vet du vilka kommuner det är som skulle vara berättigade till dessa bidrag i så fall? Det är inte Göteborg, och det är inte Malmö i alla fall. Södertälje är den enda. De som skulle få är Sorsele, Dorotea, Hällefors, Högsby, Hallstahammar, Sävsjö och Storfors. Jag kan läsa hela vägen ned. Malmö kommer först efter 20:e plats och Göteborg ännu längre ned. Det är de små kommunerna som tar emot flest i förhållande till sin befolkningsnämnd. De lyckas väldigt bra med sitt integrationsarbete. 
 
Jag förstår att det finns problem i storstadskommuner som Göteborg, Malmö och Södertälje. Jag delar den uppfattningen. Men då måste vi också hitta rätt lösningar på detta. Det är klart att människor ska bosätta sig där det finns en arbetsmarknad, och det är i storstäderna som arbetsmarknader finns. Men jag är övertygad om att den solidariteten nu skapas sedan länsstyrelserna fick i uppdrag att förhandla om platser i kommunerna och organisera och samordna samarbete mellan kommunerna. Redan nu börjar det ge effekter. Prata gärna med kommunalrådet i Södertälje. Redan nu ser han stora möjligheter att kunna se till att människor flyttar över kommungränserna och kan bosätta sig någon annanstans. 
Den solidariteten är viktigare än att ersätta med extrapengar. Det kommer inte att finnas de pengar i världen som kommer att räcka om inte människor kommer ut på arbetsmarknaden. De reformer som har gjorts där är det viktigaste i integrationsarbetet. Sedan kan vi diskutera vidare reformer, Luciano Astudillo. 
 

Anf. 256 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Fru talman! Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att Nyamko Sabuni berättar om Integrationspolitiska kommittén, som hon har lagt ned, som om den skulle utreda skolan. Vet inte Sabuni vad den utredning som hon lade ned handlade om? Den handlade inte ens om det. 
 
Att länsstyrelserna skulle skapa någon form av solidaritet i landet är ganska naivt, kan jag tycka. 
 
Det är väldigt frestande att ge sig in och ta en generell politisk debatt om den arbetsmarknadspolitik som ni för. Hur ska man kunna bidra till att lära människor svenska när så mycket som 70–90 procent av ersättning bara går till att bekosta försörjningsstödet för de människor som man tar emot? 
 
Det är också frestande att ifrågasätta hur det ser ut med långtidsarbetslösheten, Sabuni. Har ni sett hur siffrorna ser ut för det här året? De har ökat, inte minskat. Varför är det så att ni själva i era budgetsiffror förutspår att socialbidraget kommer att ligga på samma nivå hela nästa år? Varför är det så att redan nästa år, 2008, förutspår Ams en ökad arbetslöshet? 
 
Den politik ni bedriver, även om den här frågan inte handlar om det, fru talman, har ju ökat klyftorna. Den har inte bara svikit utan angripit dem som är fortfarande är arbetslösa. När den borgerliga regeringen har fått prioritera har man prioriterat fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och generella skattesänkningar framför att prioritera de människor som kommer till Sverige och framför att prioritera de bostadsområden som behöver mer stöd. 
 
Vi har ett fempunktsprogram för flyktingmottagandet. Det handlar om en solidaritetsbonus. Där ber jag integrationsministern att göra om de där beräkningarna. Jag tror att ni har missförstått hur den slår. Södertälje skulle få 30 miljoner kronor extra, Göteborg skulle få 45 miljoner kronor extra och Malmö 33 miljoner kronor extra med en solidaritetsbonus som vi föreslår i vår budgetreservation. 
 
Södertälje har tagit emot lika många flyktingar från Irak som USA och Canada. Göteborg har en kommunstyrelseordförande som i ren desperation kommer med en del konstiga förslag om hur man ska hantera flyktingmottagandet. Malmö har i år bett om hjälp, och Nyamko har besökt Herrgården och sett hur situationen är för människor. Det är inget värdigt mottagande. 
 
Vi har ett gemensamt ansvar. Det finns en del grejer som behöver ses över mer, EBO och introduktionsår. Men det behöver inte ta hela mandatperioden att utreda de frågorna, som ni gör. Ni tillsätter två utredningar som ska vara klara nästan vid nästa val. Så lång tid har vi inte på oss i den här frågan. 
 
Det behövs bättre undervisning i svenska, kompletterande utbildning för dem som kommer, både akademiker och yrkesutbildade, och en rättvisare fördelning av resurserna utifrån att människor är olika och har olika behov. 
 
Vi är beredda att träffa en uppgörelse med er om de här viktiga frågorna. De fem punkterna är vårt ingångsvärde. Det är detta vi föreslår skulle kunna förbättra situationen, inte bara för att hjälpa Göteborg, Södertälje och Malmö utan för att vi i Sverige gemensamt tar ett ansvar för den generösa flyktingpolitiken. Ta den utsträckta handen, Nyamko! 
 

Anf. 257 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Det krävs en socialdemokrat för att stå i talarstolen och påstå att arbetslösheten ökar i dag. Vilka siffror läser du? Vilka människor träffar du och umgås du med? Arbetslösheten sjunker snabbare än någonsin. Vid halvårsskiftet, när Ams gjorde sin redovisning, visade det sig att arbetslösheten sjönk snabbare bland utomeuropéer än bland de infödda. 
 
Det är klart att man kan leka som man vill med statistik. Faktum är att vi vet att arbetslösheten är högre bland utomeuropéer. Det är väl därför som den sjunker snabbast bland dem. Men stå inte här och säg att arbetslösheten ökar och att långtidsarbetslösheten blir mer omfattande! Så är det inte, Luciano Astudillo. 
Du beklagar dig över ersättningen. 70 procent går till försörjningsstöd. Fanns inte denna kunskap under de tolv åren som ditt parti regerade? Var det inte betydelsefullt då? Eller fick man inte lika mycket i försörjningsstöd som nyanländ till Sverige under introduktionstiden? Det är precis samma schablonersättning. Den ökar varje år procentuellt på samma sätt som ni gjorde. Det är precis detsamma för varje person som kommer ny till Sverige. 
 
Återigen: Vi har tillsatt en utredning som ska se över både ersättning och flyktingmottagande i kommunerna. När du säger att det är naivt att tro att det nya, omorganiserade flyktingmottagandet ska leda till solidaritet måste jag fråga: Pratar du inte med kommunalråden? Pratar du inte med de s-märkta kommunalråden? Det fungerar bättre i regionerna sedan vi drog ned ansvaret på regional nivå i stället för att ha det på nationell nivå. 
 
Södertälje kan faktiskt redan nu kommunicera med sina grannkommuner och komma överens om hur man ska organisera sfi-undervisningen. Kan ni ta emot ett antal personer från oss och erbjuda utbildning? Den möjligheten finns i dag. Den har funnits tidigare också, men man har inte sett att det går att lösa problemen så just därför att denna regionala samordning som vi har i dag inte har funnits. 
 
Återigen: I er motion står det att solidaritetsbonusen innebär att de kommuner som har tagit emot flest flyktingar under de senaste fem åren i förhållande till sin kommuns befolkningsstorlek ska få detta. Då har jag en beräkning. I förhållande till sin befolkningsstorlek är det bara Södertälje som är bland topp-20, bara Södertälje. 
 
Luciano Astudillo! Hur har ni räknat? 
 

Anf. 258 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Fru talman! Jag ska lämna över beräkningarna. Jag har dem i bänken. 
En sak som Sabuni kommer att lära sig är att utrikes föddas sysselsättningsfrekvens oftast kommer att öka snabbare i konjunkturuppgångar än inrikes föddas. Det är klart att det är så därför att arbetslösheten är högre bland dem. 
 
Jag vill skippa det partipolitiska käbblet. Det känns inte värdigt de här frågorna. De är viktigare än så. Jag vill bara vädja till Sabuni att ta ett samtal med Littorin. Fråga honom: Hur är det egentligen på arbetsförmedlingarna? Vilka står kvar där och väntar? Är det inte de långtidsarbetslösa som fortfarande inte får ett jobb? 
Jag far inte med osanning här. Det är bara att kolla statistiken. Gå in och kolla i er budget också och se vad ni räknar med för kostnader för socialbidragen. De som står längst bort från arbetsmarknaden får inte jobb nu. Arbetslösheten går ned, men redan nästa år förutspår Ams att arbetslösheten kommer att börja öka igen. Då har ni misslyckats med det som var det viktigaste i er politik, fler jobb. 
 
Nu är det snart jul och nyår. Jag vill ändå passa på att önska ministern god jul och gott nytt år. Använd den här tiden till eftertanke! Kanske kan ministern till och med släppa en del av prestigen. Handen är som sagt utsträckt. Vi är beredda att hjälpa er med flyktingmottagningen när ni än behöver den hjälpen. Det är en för viktig fråga att slarva med. Det vet Sabuni. Vi har de som pockar på, som vill något helt annat än det vi vill när det gäller flyktingmottagning. 
 

Anf. 259 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Det är inte prestige det handlar om. Om det skulle vara det är jag redo att släppa den den dagen du faktiskt erkänner att denna regering och det den har gjort det senaste året har varit betydelsefullt, det som ni inte lyckades göra de senaste tolv åren ni satt vid makten. 
 
Till Luciano Astudillo kan jag säga att vi så småningom kommer att lämna en proposition när det gäller ersättningssystemet och när det gäller flyktingmottagandet. Jag välkomnar om du röstar för den. 
 
Överläggningen var härmed avslutad.