Impact of multicultural Health Advisors

Impact of multicultural Health Advisors är ett projekt finansierat av Europeiska flyktingfonden, med syfte att utvärdera huruvida s.k. internationella hälsokommunikatörer har någon effekt.

Konceptet med internationella hälsokommunikatörer har utvecklats inom ett Equal-projekt. Hälsokommunikatörerna fokuserar på tre frågor: tillgång till hälso- och sjukvård, förebyggande vård och hälsofrämjande arbete. Arbetet bygger på utbildning i samarbete med introduktionsprogram för nyanlända, inkluderande information om sjukvårdssystemet, dess användande, egenvård och en hälsofrämjande livsstil. Informationen ges i stor utsträckning på modersmålet, blandat med skriftlig information på svenska.  

Under ett års tid, från september 2007-september 2008, ska projektet Impact of multicultural Health Advisors utvärdera vilka effekter hälsokommunikatörerna haft på målgruppen. Detta kommer att ske genom:

- en kohortstudie om effekterna på folkhälsan och användandet av hälsovård bland asylsökande och nyanlända irakier som har respektive inte har haft tillgång till hälsokommuikatörer.

- en hälsoekonomisk utvärdering (cost-benefit analys) av hälsokommunikatörernas arbete med nyanlända irakier

- en kvalitativ studie om nyanlända irkaiers erfarenheter av hälsoården och hälsokommunikatörer.