Bland de tio viktigaste migrationsfrågorna 2007 – irakflyktingar och integrationstest?

2007-12-31

Det välrenommerade USA-baserade forskningsinstitutet Migration Policy Institute publicerar i slutet av varje år en lista över vad de bedömer som de tio viktigaste migrationspolitiska frågorna. Även om listan av naturliga skäl också innefattar viktiga inrikespolitiska frågor i USA, har den ett stort intresse även för europeiska läsare.

Bland de tio viktigaste frågorna återfinns flera som har stor aktualitet också i Sverige: det stora antalet flyktingar från Irak, språk- och integrationstest för invandrare och frågan om vad integration egentligen innebär – anpassning i positiv eller negativ betydelse?

USA – Europa: många frågor är gemensamma

Som den viktigaste frågan listar Migration Policy Institute (MPI) misslyckandet med att åstadkomma en grundlig reform av den amerikanska invandringspolitiken. Flera förslag, som gällt allt från effektivare gränsskydd till amnestier/regulariseringar av de tiotals miljoner ”illegala” invandrarna i USA, har inte kunnat lotsas igenom kongress och senat. Visserligen byggs muren mot Mexiko vidare i forcerad takt, men 863 anhållanden under 2007 för brott mot invandringslagarna i USA, tyder än så länge knappast på någon större effektivitet eller engagemang från federalt håll, även om antalet tillslag ökat.

Även Europa bygger murar; genom utvidgningen av Schengen-avtalet till de nya medlemsstaterna finns en ny yttre gräns att bevaka och gränsbevakningen mot t ex Ukraina (se artikel i DN) har skärpts betydligt – med hjälp av åtskilliga miljoner euro från EU-kommissionen.

Ett annat problem som är gemensamt för USA och Europa är bristen på kvalificerad arbetskraft och därmed frågan om arbetskraftimport. EU:s förslag till ett s k blue card är ett exempel på åtgärder för att underlätta invandring av högutbildade; i många andra ”rika” länder utvecklas liknande system.

Flyktingkatastrof – här eller där?

De omkring 2,2 miljonerna flyktingarna från Irak har naturligtvis varit en av de viktigaste och allvarligaste migrationspolitiska frågorna under året.  I MPI:s rapport påpekas snedfördelning av mottagarländer: de närmaste grannarna Syrien, Jordanien och Libanon har tagit emot drygt två miljoner; USA beräknas ta emot 7 000, Sverige har tagit emot 17 000 t o m november 2007. Samtidigt som ett ökande antal flyktingar återvänder till Irak, finns också problem i landet med internflyktingar. Elva av de 18 guvernementen/länen i Irak har skärpt inresekontrollen, vilket försvårar för dem som söker sig till de ”säkrare” områdena i norr.

Integrations- och språktest allt vanligare

En fråga som också fått ökad aktualitet och som berör de ”rika” länderna, är införandet av olika former av språk- och integrationstest för invandrare. Allt fler länder kräver godkända test för erhållande av medborgarskap och många, t ex Tyskland och Frankrike, även som en avslutning på obligatoriska kurser i språk och medborgarkunskap.

Kopplad till testerna är också frågan om vad integration egentligen innebär: acceptans och anpassning till gemensamma värdegrunder och normer eller ett fortsatt bejakande av alla kulturers likaberättigande och likställdhet.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se