Skriftlig fråga 2007/08:396 Jämlika villkor inom arbetsmarknadspolitiken av Carina Adolfsson Elgestam (s) till till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

2008-01-02

Inkom: 2007-11-30
Överlämnad till Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m).
Besvarad: 2007-12-05

Fråga av Carina Adolfsson Elgestam (s)

LO har nyligen i en rapport pekat på att nedskärningarna av stöden inom arbetsmarknadsområdet drabbar de svagaste grupperna i samhället, det vill säga de utrikesfödda. Allra hårdast slår det mot kvinnorna i alla åldrar. De som står längst bort från arbetsmarknaden och saknar medlemskap i a-kassan blir särskilt utsatta.

Regeringens kraftiga nedskärningar inom arbetsmarknadspolitiken får till följd att ojämlikheten förstärks. Män och kvinnor drabbas alltför olika av regeringens nedskärningar. Klassamhället tycks nu vara på väg tillbaka, men den här gången även med starka etniska förtecken. I stället för att minska skillnaderna förstärker nu regeringens politik utanförskapet. Regeringens politik innebär inte någon förbättring för dessa kvinnor.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att skillnaderna inom arbetsmarknadspolitiken, för kvinnor och utrikesfödda, ska försvinna?

Svar på fråga av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Carina Adolfsson Elgestam har frågat statsrådet Nyamko Sabuni om hon avser att vidta några åtgärder för att skillnaderna inom  arbetsmarknadspolitiken, för kvinnor och utrikes födda, ska upphöra. Frågan är ställd mot bakgrund av en rapport från LO som pekar på att nedskärningarna av stöden inom arbetsmarknadspolitiken drabbar de svagaste grupperna i samhället, särskilt de utrikes födda och kvinnor i alla åldrar. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågan.

Alla som bor i Sverige – kvinnor som män, invandrade som infödda – gynnas av en politik som skapar förutsättningar för fler jobb, fler och växande företag och minskade klyftor. Resultaten av den politik som alliansregeringen hittills fört är tydliga. Sysselsättningen har mellan oktober förra året och oktober i år ökat med 0,7 procentenheter, 0,9 för kvinnor och 0,5 för män. Under samma period har arbetslösheten sjunkit med 0,4 procentenheter för både kvinnor och män. För utrikes födda har sysselsättningen stigit med 1,9 procentenheter och arbetslösheten sjunkit med 0,6 procentenheter. Motsvarande siffror för infödda är 0,6 respektive 0,4 procentenheter.

Regeringsskiftet innebar en omställning till en arbetsmarknadspolitik med tydligt fokus på matchning och riktiga jobb samt insatser för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Genomgripande förändringar har gjorts, samtidigt som viktiga uppgifter återstår, bland annat att fullfölja jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar och att öka volymerna av de så kallade instegsjobben för nyanlända invandrare.

Vid sidan av reformer som ökar de ekonomiska marginalerna för dem som arbetar krävs att vi gör vårt yttersta för att sänka trösklarna för dem som står längst från arbetsmarknaden. Nystartsjobben har framgångsrikt hjälpt långtidsarbetslösa och utrikes födda tillbaka i arbete. Under nästa år kommer även offentliga arbetsgivare att få tillgång till nystartsjobb. Det kommer också att finnas möjlighet för deltidsarbetslösa och timanställda att få nystartsjobb. Detta bör innebära att många fler kvinnor kan få nystartsjobb.

Samtidigt ska vi vara medvetna om att arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte är nog för att lösa de grundläggande strukturella problem som finns på svensk arbetsmarknad. Trots satsningar på en rad olika former av arbetsmarknadspolitiska program, åtgärder och stöd, trots stora volymer av programplatser i tider av god konjunktur, så permanentades under det socialdemokratiska styret den höga arbetslösheten samtidigt som utanförskapet bland inte minst invandrare och ungdomar växte. Mot en sådan traditionell socialdemokratisk politik ställer alliansregeringen en samlad politik där insatser inom en rad olika politikområden kombineras, för ekonomisk tillväxt och jobb åt alla.

Källa: www.riksdagen.se