Värdegrunder för det svenska samhället


Projektet har tagit fram en metod där särskilt utbildade samtalsledare har medverkat tillsammans med SFI-lärare i SFI-undervisning om värdegrunder för det svenska samhället.

Målgrupp: Nyanlända invandrare och flyktingar

Syfte:
Att testa en ny pedagogisk modell för förmedling av värdegrunder och
samhällsviktig information för nyanlända.

Mål: Att öka deltagarnas kunskap om det nya samhället och underlätta deras sociala och ekonomiska integration.

Metod och genomförande: Ett av projektledarna utvecklat undervisningsmaterial
har testats av samtalsledare och sfi -lärare. Materialet består av en handbok
indelad i fyra temablock:
• information om det demokratiska systemet, jämställdhet mellan män och
kvinnor samt grundläggande mänskliga rättigheter.
• information om barnens rättigheter, roller i familjen, information om Socialtjänstlagen,
föräldrarnas roll i ungdomars utveckling samt viktiga åldersgränser
i svensk lagstiftning.
• information om sex och samlevnad, den sexuella friheten och tanker om det
svenska perspektivet i sex och samlevnadsfrågor.
• ett speciellt avsnitt om riktad hälsoinformation ”Vart vänder jag mig om jag
behöver hjälp”? Meningen med lektionen är att ge eleverna redskap för att hitta adresser och väger till platserna där de söker.

I den modell för förmedling av värdegrunder som prövats i projektet ingår olika typer av värderingsövningar syftande till att skapa intresse och delaktighet bland deltagarna. Lektionerna genomfördes på deltagarnas modersmål och var inriktade på diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och samtalsledarna. Utgångspunkten var att det är de nyanlända själva som har ansvaret för sin vistelse
i det nya landet, att lära sig hur samhället fungerar och försöka hitta vägar till en ”lyckad integration”. Samtalsledarna, en man och en kvinna i varje grupp, strävade efter att anpassa lektionerna till gruppdeltagarnas sociala och kulturella bakgrund. När deltagarna så önskade gjordes en indelning i mans- och kvinnogrupper. Detta blev aktuellt särskilt under temat sex och samlevnad.