”Si.nergy for Europe” - Slovenien tar över EU-ordförandeskapet

2008-01-04


Den 1 januari 2008 tog Slovenien över EU-ordförandeskapet från Portugal. Ordförandeskapets motto ”Si.nergy for Europe”  symboliserar en förhoppning om att 2008 ska bli ihågkommet som ett år karakteriserat av nya insatser, ny energi och - framförallt - synergi. Landet blir det första av de central- och östeuropeiska stater som blev EU-medlemmar 2004 som axlar ordförandeskapet.

Till de fem huvudprioriteringar som Slovenien har definierat för ordförandeskapet hör Lissabonstrategin, ratificering av det nya fördraget, miljö och klimatförändringar, EU:s relation med västra Balkan och interkulturell dialog. Ordförandeskapet blir också det sista inom det 18-månadersprogram som drogs upp tillsammans med de två tidigare ordförandeskapen, Tyskland och Portugal.


Interkulturell dialog – internt och externt

Ordförandeskapet sammanfaller med den första halvan av det europeiska året för interkulturell dialog. Slovenien ska således bl.a. presentera ett utkast till dokument om interkulturell dialog, där åtgärder som möjliggör utvecklandet av den interkulturella kompetensen hos unionens medborgare kommer att betonas. Denna kompetens ska i huvudsak åstadkommas genom att öppna för tillfällen för konstnärligt skapande och utbyte, omsorg om det europeiska kulturarvet och genom att främja flerspråkighet.

Kontakter med unionens närmaste grannar står högt på ordförandeskapets agenda vilket även det tangerar frågor om interkulturell dialog. Slovenien har genom sitt läge mellan Italien, Österrike, Ungern och Kroatien alltid utgjort en bro mellan olika kulturer, språk och länder, och ambitionerna är att under ordförandeskapet förnya EU:s utvidgningspolitik och slutföra förhandlingarna om en rad samarbetsavtal med länderna på västra Balkan. Dessutom kommer Slovenien att ägna särskild uppmärksamhet åt EU:s roll i frågan om Kosovos självständighet. 


Fortsatta steg mot det gemensamma europeiska asylsystemet

Även om asylpolitiken inte hör till de högst prioriterade områdena kommer det att vara ett fråga som kräver en viss uppmärksamhet. Kommissionens grönbok om framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet satte igång diskussionen om framtida åtgärder, och i juni 2008 förväntas kommissionen sammanställa en handlingsplan som bland annat ska innehålla nya lagförslag.

Slovenien kommer således att stå värd för diskussioner på politisk nivå gällande framtida steg för att effektivisera det gemensamma europeiska asylsystemet. Särskild vikt kommer enligt ordförandeskapets program att läggas vid att stärka praktiskt samarbete mellan relevanta asylmyndigheter i medlemsstaterna och att inleda en diskussion om möjligheterna för att inrätta ett europeiskt stödkontor.


Frivilligorganisationer betonar ansvaret att skydda flyktingar

I vanlig ordning har flera flyktingorganisationer publicerat rekommendationer till ordförandeskapet. Såväl FN:s flyktingorgan UNHCR som Caritas och flyktingorganisationen ECRE uppmanar Slovenien att fokusera på tillträde till skydd i unionen. ECRE har nyligen publicerat rapporten Defending Refugees’ Access to Protection in Europe, en omfattande analys av EU-ländernas och FRONTEX:s gränsbevakningsåtgärder fungerar i förhållande till rätten att söka asyl. 

Terrorismbekämpning är en annan av ordförandeskapets prioriteringar, och landet har tidigare uttryckt sitt intresse för att diskutera frågor rörande asyl inom ramen för denna fråga. EU:s övergripande strategi för migration, med fokus på legal respektive irreguljär migration, är en utgångspunkt för en dylik diskussion. UNHCR betonar i sina rekommendationer vikten av att en sådan diskussion alltid utgår ifrån rätten till asyl.

Frågan om tillgång till skydd får dessutom en extra tyngd då det nya Lissabonfördraget träder i kraft. I samband med detta blir nämligen EU:s stadga för grundläggande rättigheter rättsligt bindande, där rätten till asyl finns formulerad (art. 18). Stadgan blir således ett tillägg till raden av rättsinstrument som redan säkerställer flyktingars tillgång till skydd i EU.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se