Folkhälsoarbete som stärker integrationsprocessen (2001-2004)

Detta treåriga projekt påbörjades 2001 av psykologen Marcela Bravo Landström i samarbete med Transkulturellt centrum vid Stockholms läns landsting. Projektets syfte var att utveckla nya primärpreventiva arbetsmetoder för invandrare och flyktingar med mål att förebygga psykisk ohälsa och underlätta integrationsprocessen.