Migrationsverket tystar kritisk röst?

2008-01-11

Migrationsverket, som är projektägare till NTG-asyl & integration, har ensidigt beslutat att verksamheten i projektet skall avslutas i förtid. Enligt verkets representant i projektets styrgrupp, är ett skäl att artiklar och notisurval på hemsidan www.temaasyl.se  inneburit kritik mot Migrationsverket.

Projektets referensgrupp, med förre EU-kommissionären och invandrarministern Anita Gradin som ordförande och med representation från bl a Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan/Västerås stift och Caritas, har i samband härmed överlämnat en skrivelse till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson. I skrivelsen framhåller referensgruppen vikten av att projektet kan fortsätta sin verksamhet under hela den av Svenska ESF-rådet beslutade projektperioden och att hemsidan och den övriga verksamheten därmed kan ges rimliga förutsättningar att fortleva, vidareutvecklas och övertas av annan huvudman. Dan Eliasson har dock avvisat referensgruppens framställan.

Temagruppens uppdrag -  kritisk granskning och opinionsbildning

Enligt projektbeskrivningen för NTG-asyl & integration (NTG) är kritisk granskning av system och policies såväl som opinions- och kunskapsbildning centrala uppgifter för temagruppen. NTG:s hemsida och nyhetsbrevet Tema asyl & integration är två viktiga komponenter i detta arbete. Båda dessa fora för information och debatt är också mycket uppskattade av en bred krets av aktörer inom myndigheter, organisationer, politik, forskning, högskolor/universitet och media.

Styrgruppens och projektägarens ansvar

De nationella temagrupperna skall, enligt programdokument för Equal, ”…fungera som en bärare av den kunskapsmassa som tagits fram under gruppernas projekttid. Det långsiktiga målet för arbete i Utvecklingspartnerskap och nationella temagrupper är att skapa utvecklings-, kunskaps- och lärandeplattformar som kan fortleva efter programperiodens utgång. De bör också fungera som förmedlare och länk mellan de gamla och de nya programmen.”

Svenska ESF-rådet har tidigare aviserat att de nationella temagrupperna skall kunna fortsätta sin verksamhet t o m april 2008. Temagruppen asyl & integration har därför planerat och ordnat finansiering – genom insparade medel från 2007 – för en fortsatt verksamhet under denna period. En central uppgift för de organisationer/medfinansiärer som ingår i NTG:s styrgrupp är att skapa förutsättningar för en fortsatt – men till de nya programmen anpassad – verksamhet och därmed också kunna upprätthålla och utveckla hemsidan.

Referensgruppens skrivelse

Som framhållits i den skrivelse som NTG:s referensgrupp överlämnat till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson, har NTG:s verksamhet bidragit till att bygga upp en unik kunskaps- och lärandeplattform på ett antal tidigare ofta försummade problem-/utvecklingsområden.

Temagruppen har på ett fruktbart sätt kunnat integrera praktik och forskning och även fört in en europeisk dimension, och erfarenheter och goda exempel från andra medlemsstater, i svensk projektverklighet och politik.

Förutom huvuduppgiften – att tillvara, förädla och validera projekterfarenheter och resultat, sprida goda exempel samt påverka system och policies  – har temagruppen, dess hemsida och nyhetsbrev, etablerats som en fristående och kritisk röst.

Sverige kommer den närmaste sjuårsperioden att få del av ett stort antal EU-finansierade utvecklingsprogram inom asyl-, flykting-, integrations- och sysselsättningspolitiken. EU-kommissionen har ställt betydligt högre krav än tidigare på komplementaritet och samverkan mellan programmen och efterlyser även en tydligare europeisk dimension. Resultat och goda exempel från projekt och program måste kunna valideras och få påvisbara effekter på system och policies. NTG-asyl & integration bör därför ges möjligheter och tid att vidareutveckla och anpassa sitt koncept för erfarenhetsspridning och systempåverkan till den nya programperioden, framhåller referensgruppen.


Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se