Nyanlända invandrare bosätter sig inte i regioner med god arbetsmarknad

2008-01-21

Det har länge varit en uttalad politisk ambition att nyanlända invandrare ska bosätta sig där det finns arbete. En bakgrund till detta är erfarenheterna från den s k hela-Sverige-strategin som var aktuell mellan åren 1985-1991. Flyktingar hamnade i kommuner med tomma lägenheter och dålig arbetsmarknad vilket fick negativa långsiktiga konsekvenser för arbetsmarknadsintegrationen. Samtidigt har de politiska instrumenten för att styra bosättningen försvagats. Genom Lagen om eget boende, EBO, som infördes 1994, kan till exempel den asylsökande fritt välja bostadsort i väntan på uppehållstillstånd. Till skillnad från våra grannländer Norge och Danmark finns heller inga tvingande regler som begränsar kommuners eller nyanlända invandrares handlingsutrymme efter att de får uppehållstillstånd.

Kommuner med stor flyktingmottagning har efterlyst statlig styrning av asylsökandes och nyanlända invandrares bosättning. De hänvisar till trångboddhet, svag arbetsmarknad och problem med etnisk boendesegregation. Frågan om flyktingmottagning har också debatterats flitigt i Riksdagen. Socialdemokraterna har efterlyst åtgärder för att hjälpa de kommuner som tar emot många flyktingar medan integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) hänvisat till den statliga utredning som ska redovisas 2 juni 2008.

Utredning om flyktingmottagning

Utredningen ska bland annat lämna förslag som underlättar mottagandet av flyktingar i kommuner i regioner med god arbetsmarknad. Enligt utredningens kommittédirektiv är bosättning i kommuner som har goda arbetsmöjligheter av stor betydelse för en snabb etablering på arbetsmarknaden. (Dir. 2007:52 Effektiva insatser och incitament för snabbare arbetsmarknadsetablering för nyanlända flyktingar m.fl.)

Många nyanlända bosätter sig emellertid i segregerade bostads- områden i de stora städernas ytterkanter och har därmed begränsade möjligheter att tala svenska, vilket ofta i sin tur kan vara ett hinder för etablering på arbetsmarknaden. För att säkerställa arbetslinjen skall utredaren överväga hur Arbetsmarknadsverket kan ta över huvudansvaret för nyanländas bosättning, som i första hand utgår från möjligheterna till egen försörjning.”

På seminarier i Växjö och Malmö har det framgått att utredningen  inte avser att lämna förslag som begränsar individens rätt att fritt välja bostadsort, men att bosättningen bör utvecklas och få en starkare regional förankring. Det förefaller aktuellt med någon form av regionala kvoter för att styra nyanlända invandrare till regioner med god arbetsmarknad.

Inget samband mellan arbetsmarknadssituation och flyktingmottagning

Hur fungerar bosättningen idag? Bosätter sig nyanlända invandrare i regioner och på orter med god arbetsmarknad? Med hjälp av ny statistik om bosättning (från Migrationsverket) och arbetslöshet (från Arbetsförmedlingen) kan man se om det under 2007 finns ett samband mellan bosättningsort och arbetsmarknadssituation.

Från januari till november har Sverige beviljat 20 355 uppehållstillstånd till personer som är berättigade till introduktion. Tabellen nedan visar de län som i förhållande till sin folkmängd tagit emot högst och lägst antal nyanlända invandrare under 2007.

Län med störst och minst flyktingmottagning

Län

Antal mottagna

Antal mottagna per 1000 invånare

Södermanland

879

3,3

Kronoberg

569

3,2

Östergötland

1230

2,9

Gävleborg

761

2,8

Stockholm

5180

2,7

 

 

 

Riket

20355

2,2

 

 

 

Kalmar

388

1,4

Uppsala

446

1,4

Värmland

331

1,2

Halland

200

0,7

Gotland

25

0,4

Källa: Migrationsverket, flyktingmottagning januari-november 2007.

Län med högst och lägst öppen arbetslöshet

Län

Öppen arbetslöshet

Jönköping

2,3 %

Stockholm

2,5 %

Kronoberg

2,6 %

Uppsala

2,7 %

Halland

2,8 %

 

 

Riket

3,5 %

 

 

Södermanland

4,1 %

Östergötland

4,5 %

Gotland

4,5 %

Norrbotten

4,6 %

Gävleborg

5,0 %

Källa: Arbetsförmedlingen, tredje kvartalet 2007.

Tabellerna visar tydligt att det inte finns något samband mellan en god arbetsmarknadssituation och stor inflyttning av nyanlända/flyktingar. Tre län – Södermanland, Östergötland och Gävleborg – finns med på både listan över län med störst flyktingmottagning och den över högst öppen arbetslöshet. För Halland och Uppsala är situationen den motsatta. Halland och Uppsala tillhör de län med lägst arbetslöshet och lägst flyktingmottagning. Stockholm är det enda länet där det fungerar som det är tänkt, en relativt stor flyktingmottagning i ett län med god arbetsmarknad.

Om politikernas ambitioner om att nyanlända invandrare ska bo i regioner med god arbetsmarknad ska uppfyllas behövs uppenbarligen ändrade förutsättningar.  

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se