Regeringen föreslår en sammanhållen diskrimineringslag och en ny myndighet

2008-01-28

Regeringen överlämnade den 28:e januari en remiss till Lagrådet med förslag till en ny sammanhållen diskrimineringslag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, vilket också föreslås bli startdatum för den nya diskrimineringsombudsmannen.

En samlad diskrimineringslagstiftning där fler grupper omfattas

Regeringen vill ersätta de sju nuvarande diskrimineringslagarna med en ny lag som omfattar alla diskrimineringsgrunder. Förutom de fem diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning kommer lagen att utvidgas till att också omfatta könsidentitet och ålder. Den nya lagen innebär att Sverige, efter flera års försening, till fullo införlivar EU:s arbetslivsdirektiv med avseende på ålder. Som en följd av att all lagstiftning mot diskriminering samlas i en lag kommer de hittillsvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering att ersättas av en sammanhållen diskrimineringsombudsman/myndighet.

Avskräckande diskrimineringsersättning

Den nya diskrimineringslagen kommer att göra det kostsammare att diskriminera. Med lagen införs en ny diskrimineringsersättning som utdöms vid diskriminering som ersättning för den kränkning den diskriminerade utsatts för. Tanken är att en högre ersättning ska ha en förebyggande och avskräckande effekt.  

Andra nyheter är att alla arbetsgivare ska bli skyldiga att samarbeta med diskrimineringsombudsmannen och att frivilligorganisationer får rätten att företräda enskilda i diskrimineringsfall.

Flera områden återstår att ta ställning till

Ett antal områden täcks inte in i den nya lagstiftningen om diskriminering, utan regeringen tänker återkomma till riksdagen med förslag till beslut. Det gäller bland annat frågan om tillgänglighet för funktionshindrade som idag är en fråga för plan- och bygglagen samt tillgången till service för äldre. Anledningen till att flera områden inte har hunnit införlivas i den nya lagen är, enligt regeringen, att den av socialdemokraterna tillsatta parlamentariska diskrimineringskommittén kommit med ofullständiga eller bristfälliga underlag.

Ingen förändring nu om möjligheten till positiv särbehandling

Det återstår också att ta ställning i frågan om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Den parlamentariska diskrimineringskommittén förespråkade bland annat utökade möjligheter för positiv särbehandling på grundval av etnicitet. Regeringen anser dock att det finns för dåligt underlag för att värdera behovet av mer eller mindre aktiva åtgärder. Därför kommer dagens möjligheter till aktiva åtgärder tills vidare att gälla. I detta ligger också att pröva användning av "situation testing" som bevismedel i ärenden hos den nya diskrimineringsombudsmannen.

Läs mer om regeringens tankar bakom den nya lagen på regeringens hemsida, här och här.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se