Samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom (2 september 2004 - 31 december 2006)

"Den 2 september 2004 tillsatte regeringen en nationell samordnare för barn i asylprocessen som uppvisar svåra stressreaktioner i form av stark uppgivenhet (UD 2004:06).

Samordnaren ska verka fram till den 31 december 2006 då vi ska redovisa vårt arbete i en rapport. Fram till dess ska vi rapportera kontinuerligt till regeringen. I vårt uppdrag ingår att öka kunskapen om förekomsten av barn med uppgivenhetssymtom genom kartläggning och analys, att utveckla förebyggande strategier samt att utveckla rutiner för samverkan mellan olika aktörer."

(Från samordnarens hemsida)