Policy Forum om asylmottagande i Malmö utvärderat – både ros och ris

2008-02-12

Den Nationella temagruppen asyl & integration var idégivare och medarrangör till konferensen A European Policy Forum on ”Minimum standards – and beyond. The contribution of Equal to a dignified standard of living for asylum seekers in Europe”. Konferensen ägde rum den 22 – 24 maj 2007 i Malmö och samlade drygt 250 deltagare från praktiskt taget samtliga medlemsstater. EU-kommissionen gav konsultföretaget ICAS i uppdrag att utvärdera konferensen och i den rapport som nu publicerats får arrangemanget både ros och ris.

Grundlig och nyansrik utvärdering

Den både grundliga och nyansrika utvärderingsrapporten har tyngdpunkt på följande frågor:

- konferensens bakgrund och upplägg; syfte och målgrupp
- resultat och effekter i förhållande till uppsatta mål
- organisation
- hur och i vilken mån resultaten från Equal exponerats och tillvaratagits genom konferensen

Konferensen var, enligt utvärderingen, en logisk slutpunkt för det systematiska och långsiktiga arbete inom tema asyl i EU-programmet Equal som genomförts inom den Europeiska temagruppen asyl (ETG-asylum, i vilken Sverige varit ordförande). ETG hade genom åren anordnat en serie seminarier och konferenser för erfarenhetsutbyte och validering av projektresultat (senast på Kreta, i samarbete med den grekiska administrationen för Equal).

Konferensen i Malmö sammanföll också med en översyn av EU:s direktiv om miniminormer för asylmottagandet och med lanseringen av kommissionens Grönbok om det gemensamma europeiska asylsystemet.

En ”kritisk massa” av projekterfarenheter…

Enligt utvärderarna har man inom ramen för ETG och i förberedelsearbetet för konferensen på ett utmärkt sätt ackumulerat en s k kritisk massa av projekterfarenheter, resultat och produkter.  Projektresultat och produkter från Utvecklingspartnerskapen inordnades redan i ett tidigt skede i ett antal underteman (Advice, education training; Employment/Employers relations; Capacity building) och en systematisk verksamhet med erfarenhetsutbyte, bedömning och validering av projektresultat genomfördes under en serie seminarier (Exchange events) inom ramen för ETG.

Under konferensen presenterades resultat och produkter från ett stort antal Utvecklingspartnerskap inom asyltemat från sammanlagt 24 medlemsstater. Formatet för presentationerna varierade från studiebesök (projekt i Sverige och Danmark), seminarier för att redovisa policy bakgrund och målsättningar för Equal (setting the scene) till interaktiva workshops där avnämare och intressenter (policy makers) kunde diskutera och granska projektens resultat. De närmare 50 Utvecklingspartnerskapen exponerades också i en livligt besökt utställning.

Enligt utvärderarna hade man i konferensen lyckats mycket väl med att identifiera, validera och presentera projekterfarenheter och resultat. Utvärderarna noterar också som mycket positivt att även projekt från Europeiska flyktingfonden presenterades under konferensen, och att man därmed ytterligare markerade kopplingen till EU:s direktiv om miniminormer för asylmottagande. Däremot riktar man kritik mot genomförande och ledning av vissa seminarier/workshops.

…effektivt överförd till politiska beslutsfattare

Enligt utvärderingen nådde man i konferensen den avsedda målgruppen – politiska beslutsfattare (policy makers) – i hög grad. I de intervjuer, som ICAS efter konferensen genomfört, framgår också att denna, för konferensen centrala målgrupp, haft stor behållning av sitt deltagande. Flera av deltagarna hade kunnat införliva rekommendationer och slutsatser i pågående utvecklings- och policyarbete på ministerier och departement. I synnerhet gällde detta deltagare från de nya medlemsstaterna.

Som framgått ovan, sammanföll konferensen med två viktiga händelser på europeisk nivå: översynen av direktivet om mottagandevillkor och lanseringen av EU-kommissionens Grönbok om det gemensamma europeiska asylsystemet. De under konferensen framtagna slutsatserna/rekommendationerna från Utvecklingspartnerskap och transnationella partnerskap kunde på så vis sammanställas och föras vidare till den politiska nivån.

Efter bearbetning och utökning av rekommendationerna underställdes dessa samtliga Utvecklingspartnerskap inom asyltemat i EU och deltagare på konferensen. Drygt 100 av dessa undertecknade den skrivelse som kom att utgöra Equal-programmets remissvar på den europeiska Grönboken.

För många praktiker?

Utvärderarna är i viss mån tveksamma till det stora antal representanter från Utvecklingspartnerskapen som deltog; några medlemsstater hade samtliga medlemmar i partnerskapen som deltagare. Å andra sidan gav detta t ex möjligheter till etablering/inledande av transnationella kontakter, i synnerhet med tanke på kommande utlysningar/programperiod i Europeiska social- respektive flyktingfonden.

Sammanfattningsvis överväger den positiva kritiken i utvärderingen. I synnerhet lyfter utvärderarna fram den tydliga europeiska dimensionen av arrangemanget och att man lyckades nå den viktigaste målgruppen, politiska beslutsfattare från praktiskt taget samliga medlemsstater. Att samtidigt många praktiker deltog gav utmärkta tillfällen till ömsesidigt lärande, möten med politiska beslutsfattare, (informell) validering av projektresultat och goda möjligheter till nätverksaktiviteter, enligt utvärderarna.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se