Londonprojekt kartlägger asylsökande och flyktingars vårdbehov

2006-06-30

Projektet Unheard voices: listening to Refugees and Asylum seekers in the planning and delivery of mental health service provision in London under ledning av brittiska Commission for Public Patient Involvement on Health (CPPIH) syftar till att kartlägga vilka vårdbehov asylsökande och flyktingar har. Förstudier visade att nationella hälsovårdsmyndigheter saknade kunskap om de behov som fanns bland målgruppen och att den vård som erbjöds målgruppen ofta var bristfällig. Unheard voices har resulterat i en guide med rekommendationer för myndigheer och organisationer som kommer i kontakt med asylsökande och flyktingar. Som underlag till studien har bl a 31 personer djupintervjuats, 21 vårdtagare och åtta vårdgivare. Ett flertal flyktingorganisationer och invandrarföreningar har också bidragit med synpunkter. Bland de rekommendationer till ett förbättrat vård- och seviceutbud märks ett förslag om inrättande av s k "on-stop-shops" för flyktingar och asylsökande, dvs ett arrangemang snarlikt det som utvecklats inom ramen för projektet Centrum för asylsökande i Malmö (finansierat av Europeiska flyktingfonden och, i den s k spridningsfasen, av Equal/NTG-asyl). Flera av projektets slutsatser och rekommendationer är också desamma som framkommit i delprojekten i Utvecklingspartnerskapet ReKOMP (Internationella hälsokommunikatörer).

För ytterligare information, kontakta:
davidpalmerhaylett@yahoo.co.uk