Angelägen handbok om bemötande av asylsökande kvinnor

2008-03-06

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har nyligen publicerat boken Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, skriven av statsvetaren Maria Bexelius. Handboken är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg för personer som i sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med asylsökande kvinnor. Syftet är att tillvarata kvinnliga asylsökandes rättigheter och få en ökad förståelse för hur normer kring kön påverkar olika delar av asylprocessen. Även om handboken är specifikt inriktad på kvinnors rättigheter, konstateras att asylrätten kräver ett genusperspektiv vid handläggning av varje asylansökan för att säkerställa att alla ges lika förutsättningar till en individuella asylprövning i enlighet med såväl folkrätten som svensk lag.

Omfattande och lättöverskådlig

Handboken är indelad i lättöverskådliga kapitel som belyser olika delar av asylprocessen. I huvudsak ligger fokus på själva asylprövningen; bristen på genusperspektiv i denna del av processen leder till att kvinnor och män inte ges lika förutsättningar till flyktingstatus och skydd i Sverige. Ett kapitel är dock särskilt ägnat asylmottagandet. Här redogörs kortfattat för mottagningsvillkoren, vilka rättigheter de aktualiserar och potentiella problem som kvinnor kan möta. Med konkreta tips och råd beskriver Bexelius bl.a. hur asylsökande kvinnors rätt till skydd mot könsrelaterat våld kan säkerställas och hur man kan motverka att kvinnor isoleras och på olika sätt utsätts för kränkningar och diskriminering under väntetiden. Många av råden handlar om vikten av information och lyhördhet, någonting som borde vara en självklar del i asylprocessen men som likväl ofta försummas i praktiken.

Kompletterande rekommendationer för policynivå

I samband med handboken har Rådgivningsbyrån även tagit fram Rekommendationer för en jämställd asylprocess. Dessa baserar sig på de styrdokument från relevanta källor, domar från Migrationsdomstolarna och beslut från Migrationsverket som granskats inför framtagandet av handboken, i syfte att få en övergripande bild av brister och förtjänster i den svenska asylprocessen ur ett genusperspektiv. De konkreta rekommendationerna är riktade till regeringen, Migrationsverket, socialtjänsten och polisen.

Handboken har tagits fram inom ramen för projektet Kvinnors rätt till skydd – en handbok för jämställdhet i asylprocessen och med stöd från Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Ny handbok på samma tema även från UNHCR

I samband med den internationella kvinnodagen presenterade FN:s flyktingorgan UNHCR en förnyad version av sin ”Handbook for the Protection of Women and Girls”. Redan 2006 publicerades en preliminär version av denna, för att inför den slutliga utformningen samla in kommentarer och synpunkter från olika aktörer. Det är med andra ord ett gediget arbete som handboken grundar sig på, och på drygt 400 sidor återges olika strategier för att skydda kvinnor och barn inom UNHCR:s mandat: asylsökande, flyktingar, internflyktingar, statslösa, personer som integrerats i ett nytt samhälle och flyktingar som återvänt. Ansatsen är bred, och den primära målgruppen för handboken är UNHCR:s egna personal. Tots detta kan den vara intressant även för andra personer som kommer i kontakt med flyktingar och asylsökande, och även denna handbok innehåller praktiskt användbara föreslag på konkreta och beprövade åtgärder för att stöda kvinnor i att åtnjuta sina rättigheter.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se