Europeiska året för interkulturell dialog – i Europa men inte i Sverige?

2008-04-04

År 2008 är av EU utlyst som det europeiska året för interkulturell dialog (EYID, European Year for Intercultural Dialogue) – ett år som syftar till att skapa en bättre kommunikation och förståelse mellan medborgare och kulturer i Europa. Inom ramen för sju transnationella projekt och 27 nationella projekt i medlemsstaterna skall både den kulturella mångfalden och den gemensamma europeiska värdegrunden utvecklas, diskuteras och exponeras. I de flesta medlemsstaterna genomförs redan nu en rad olika aktiviteter inom ramen för det interkulturella året; tyvärr förefaller det svenska engagemanget i denna viktiga europeiska händelse svalt.

Året sammanfaller med lanseringen av den nya Europeiska integrationsfonden som skall ge stöd till organisationer och myndigheter som genom utvecklingsprojekt vill förbättra integrationen av invandrare i medlemsstaterna – bl a genom att förstärka den interkulturella och interreligiösa dialogen.

Från interreligiös dialog…

Under året har redan en rad olika arrangemang genomförts, både på EU-nivå och i de enskilda medlemsstaterna. På europeisk nivå har bl a en serie seminarier och konferenser anordnats, däribland två konferenser om religionernas och trossamfundens betydelse som arena för möten, dialog och integration. På en hearing i januari 2008 var temat Europa och den religiösa pluralismen, kopplat till frågor om upprätthållande och respekt för de europeiska värdena. Från svensk sida medverkade EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark. En andra konferens, anordnad av The Centre for European Studies och Konrad Adenauerstiftelsen, Religion and Politics in the European Union – New Challenges, new responsibilities, behandlade frågan om varför och på vilket sätt religionen spelar en allt viktigare roll för människor i Europa.

…till kulturell mångfald som resurs…

Ett annat seminarium, anordnat i samarbete med tyska Bertelsmannstiftelsen, handlade om den kulturella mångfalden som en resurs för företag och organisationer, ett välbekant tema även i Sverige och både behandlat och utvecklat genom projekt inom den Europeiska socialfonden (Mål 3 och Equal). Flera av de s k Utvecklingspartnerskapen i Equal, bland annat Brännpunkt Kävlinge, behandlade detta tema. Partnerskapet ingick i den nationella temagrupp som också innefattade snarlika frågor – NTG Företagens samhällsansvar.

…och situationen för arabiska barn i Europa

Bland de många kommande aktiviteter inom det Europeiska året för interkulturell dialog märks ett reportage och en debatt om arabiska barns situation i Europa, anordnade av Al-Jazeeras barn- och ungdomskanal (på engelska och arabiska), en konferens om invandrar-/migrationslitteratur och ytterligare ett seminarium om den interreligiösa dialogen (den 14 maj 2008). Samtliga aktiviteter, både på nationell och EU-nivå,  återfinns i kalendariet på hemsidan för EYID.

Nationella projekt - var finns Sverige?

Ett av de brittiska projekten syftar till att föra samman ungdomar från Europa och arabvärlden under gemensamma ”vildmarksresor”, bl a i  öknen i Oman; resans strapatser skall lära ungdomarna att tillsammans klara av svåra situationer och samtidigt kunna reflektera över likheter och olikheter i kultur, religion, seder och bruk. Som initiativtagare och sponsorer till projektet står bl a företaget DHL, UNESCO, FN-initiativet Alliance of Civilisations och organisationen Connecting Cultures (som sedan 1958 anordnat liknande ”vildmarksresor” för ungdomar runt om i världen).

Turkiet – som skall vara samarbetspartner i det svenska projektet Home not home – anordnar också aktiviteter inom ramen för EYID, bl a ett seminarium med Sveriges generalkonsul i Istanbul, Ingmar Karlsson, som behandlar hans nyligen till turkiska översatta bok Europe and the Turks – reflections on a complicated relation. Tyvärr förefaller inte denna aktivitet – som är den enda som hittills kan ses som ett resultat av ”svensk” medverkan i EYID – ha organiserats i samarbete med den svenska projektet Home not home. Praktiskt taget alla de övriga medlemsstaterna har ett redan igångsatt, mycket omfattande program med en rad mångskiftande och intressanta aktiviteter.

Symbolhandling eller konkreta åtgärder?

Året för interkulturell dialog har - liksom tidigare europeiska temaår - även mött kritik. Organisationen ENAR (European Network Against Racism) ifrågasätter t ex varför kommissionen fördelar temaårets projektmedel till medlemsstaternas regeringar, i stället för till de organisationer som på gräsrotsnivå arbetar med frågorna. Eftersom kommissionen inte har formulerat tydliga kriterier för vilka aktiviteter som kan finansieras, blir regeringarnas egna preferenser utgångspunkten. Kommissionens syn på interkulturell dialog är enligt ENAR mer progressiv än medlemstaternas, och frivilligorganisationer skulle därför vara bättre på att engagera de minoritetsgrupper som hör till målgrupperna för den eftersträvade dialogen. Det finns en fara i att året enbart blir en symbolhandling, enligt kritiken.

Företrädare för året besvarar kritiken med att temaåret har en begränsad budget -summan som delas mellan medlemsstaterna uppgår till 2,4 miljoner euro.
En övning i interkulturell dialog mellan europeiska och arabiska ungdomar  i Oman.
Att fördela dessa mycket begränsade resurser mellan en mängd olika organisationer skulle innebära ohållbart stora administrativa kostnader. Tanken är dessutom att regeringarna skall bidra med nationella medel för att finansiera  projekt i medlemsstaterna. Såväl media- och PR-kampanjer som mer konkreta insatser skall kunna genomföras under året.

Tema asyl & integration kommer att fortlöpande rapportera från det Europeiska året för interkulturell dialog. Som framgår av det svenska s k flerårsprogrammet för den Europeiska integrationsfonden är avsikten att de svenska projekten inom fonden skall stödja och samverka med aktiviteter inom det interkulturella året. Många av de frågor som är aktuella under året, i seminarier, konferenser och projekt, behandlas också i den skrift om en gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa som NTG-asyl & integration publicerat, Europeisk medborgarkunskap – för alla? (NTG-asyl och integrations skriftserie, nr 6, 2007).


Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se