Migrationsverkets prognos – fortsatt hög asylinvandring, fler avslag, ökade väntetider

2008-04-14

I Migrationsverkets prognos från mars 2008 räknar man med en fortsatt hög invandring av både asylsökande och anhöriga under de kommande åren fram till 2011. Fler asylsökande bedöms få avslag, jämfört med förra året, fler kommer att överklaga besluten i första instans och väntetiderna förväntas därmed att öka. Verket räknar också med ett ökat antal s k återvändandeärenden och volymerna i mottagningssystemet kommer att ligga på en fortsatt hög nivå.


Flest från Irak…

Migrationsverket räknar med att cirka 35 000 asylsökande kommer till Sverige under 2008, varav 17 000 från Irak och 4 000 från Somalia. För de kommande åren beräknas en viss minskning, 32 000 år 2010 respektive 30 000 år 2011. Man räknar med en fortsatt hög andel asylsökande från Irak, även om prognosen här är osäker. För denna grupp räknar man också med en högre avslagsprocent, 65 procent mot endast 36 procent under 2007. Antalet ensamkommande barn förväntas öka. Redan förra året kom drygt 1 200 ensamkommande asylsökande barn/ungdomar till Sverige; för de kommande åren kan antalet öka till omkring 2 000.

Inkomna nya asylsökande
År 2008 2009 2010 2011
Prognos 22/1-08 38 000 35 000 35 000 35 000
Prognos 7/3-08 35 000 35 000 32 000 30 000
Förändring föregående prognos -3 000 0 -3 000 -5 000


…och fler överklaganden

Den högre andelen avslag i första instans medför fler överklaganden och verket räknar med en kraftig ökning av antalet överklagade asylbeslut (i de olika instanserna/stegen), från 6 400 asylmål i Migrationsdomstolarna under 2007 till mellan 15- och 20 000 ärenden årligen fram till år 2011. Även Migrationsöverdomstolen beräknas få betydligt fler ärenden, från drygt 2 000 mål förra året till över 8 000 de kommande åren.

Avgjorda överklaganden asyl
År 2008 2009 2010 2011
Prognos 22/1-08 13 500 12 600 12 100 12 100
Prognos 7/3-08 21 100 19 900 17 400 15 700
Förändring föregående prognos 7 600 7 300 5 300 3 600


Många skall återvända…

Som en följd av den högre avslagsprocenten kommer man i slutänden att få ett betydligt ökat antal återvändandeärenden, något som i sin tur genererar ett stort antal s k verkställighetsärenden, dvs asylsökande som fått definitivt avslag och vars utresa skall verkställas av polismyndigheten. Under 2007 inkom närmare 7 000 sådana ärenden, varav 2 700 verkställdes, cirka 3 000 preskriberades och knappt 800 upphävdes. 


…men de flesta blir kvar

Av Rikspolisstyrelsens (RPS) redovisning (som ingår i Migrationsverkets prognosrapport) av dessa s k avlägsnandebeslut framgår att verksamheten uppfattas som problematisk. Den låga andelen verkställda avlägsnandebeslut beror främst på att personen ifråga inte finns till hands. Inte mycket talar för att antalet fall där personen avvikit kommer att minska, heter det vidare i RPS:s redovisning. Visserligen söker man på olika sätt effektivisera arbetet, bl a genom s k inre utlänningskontroll (dvs kontroll på gator, arbetsplatser och i bostäder av personers identitet), men detta bedöms endast kunna få marginella effekter. I stället förordar polisen att man skall minska antalet som avviker, något som kan tolkas som att antalet förvarstagna skall öka kraftigt.


…och fler i förvar

Redan nu sker en viss ökning av antalet personer som finns i Migrationsverkets förvar, dvs personer som frihetsberövats i väntan på att (med polishjälp) skickas tillbaka till sitt hemland/motsvarande.

Under 2007 hade förvarsverksamheten 175 platser i hela landet. I mars 2008 utökades verksamheten med ytterligare 10 platser, till totalt 185 platser. Utnyttjandegraden av befintliga platser är i dagsläget i det närmaste hundraprocentig. Ytterligare kapacitetsökning planeras vid förvaret i Skåne under hösten 2008. Kostnaden för en förvarstagen person uppgår till 3 210 kronor per dygn. Genomsnittskostnaden för en asylsökande per dygn är nästan tio gånger lägre, 399 kronor per dygn (varav 74 kronor är dagersättning/motsvarande).


Ökade väntetider ger ökad vistelsetid

De närmaste åren förväntas en viss ökning av antalet personer i mottagningssystemet, jämfört med tidigare prognoser.  I nuläget finns närmare 40 000 personer registrerade i systemet, därav 60 procent som väntar på besked av Migrationsverket. Drygt 5 800 har överklagat sitt ärende till Migrationsdomstolen. Fördelningen mellan personer i s k eget boende (EBO) och anläggningsboende är i likhet med förra året 44 procent respektive 56 procent. Prognosen för de kommande åren pekar på en viss minskning av det totala antalet inskrivna i mottagningssystemet, men är enligt Migrationsverket osäker. Under de kommande åren beräknas antalet personer i mottagningssystemet variera mellan drygt 30 000 och knappt 40 000.

 
Inskrivna i mottagningssystemet vid årets slut
År 2008 2009 2010 2011
Prognos 22/1-08  32 700 30 600 29 500 29 400
varav inskrivna med tillstånd  1 200 1 000 900 900
Prognos 7/3-08  37 800 38 700 34 800 31 600
varav inskrivna med tillstånd 1 000 1 000 900 900
Förändring föregående prognos  5 100 8 100 5 300 2 200
varav inskrivna med tillstånd -200 0 0 0


Christian Råbergh,
christian.rabergh@temaasyl.se