Invandring, religion och social sammanhållning – i Storbritannien och Tyskland

2008-04-14

I en nyligen publicerad studie om vilka faktorer som stärker respektive försvagar den sociala sammanhållningen i ett antal utsatta områden Storbritannien, visar de två brittiska forskarna Hiranthi Jayaweera and Tufyal Choudhury att den omfattande satsningen på att lära ut de s k gemensamma (brittiska) värdena i viss mån skjuter över målet; 90 procent av de nyanlända invandrarna värdesätter redan i mycket hög grad demokrati, rättvisa och säkerhet i det nya landet.

En studie om situationen för muslimer i Tyskland – Muslime in Deutschland. Studie zu Integration, Integrationsbarriere, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierte Gewalt – kommer i huvudsak fram till samma resultat: endast en mycket liten minoritet av de intervjuade tyska muslimska ungdomarna tar öppet avstånd från demokrati och rättstat och kan t ex tänka sig att använda religiöst motiverat våld mot icke-troende om det tjänar det egna samfundet/gruppen. Även om det finns skillnader mellan de både studierna vad gäller ansats, omfång och fokus, finns också många likheter och en jämförande diskussion av resultat och slutsatser är möjlig.

Muslimer i Storbritannien och Tyskland

Den brittiska studien bygger på djupintervjuer med 155 muslimer och 44 icke-muslimer boende i Birmingham (som har den största muslimska populationen i Storbritannien), Bradford och Newham (med de största andelarna muslimsk befolkning). En tredjedel av de brittiska muslimerna lever i de mest utsatta områdena i Storbritannien. Bland de intervjuade fanns asylsökande, anhöriginvandrare och nyanlända med olika former av uppehållstillstånd. I studien intervjuades också ett antal beslutsfattare och tjänstemän på lokal och central nivå.

Antalet muslimer i respektive land uppskattas till 1,6 miljoner i Storbritannien och till mellan 3 och 3,4 miljoner i Tyskland. De utgår 3 procent av den brittiska befolkningen och merparten kommer från länder som Pakistan, Bangladesh och Indien; endast mindre grupper från Mellersta östern eller Afrika. Den tyska studien är, som tidigare redovisats på Tema asyl & integration, av betydligt större omfattning: 1 700 personer med olika bakgrund har intervjuats i ett flertal städer i Tyskland. I Tyskland är den turkiska gruppen störst (andra vanliga ursprungsländer är Bosnien, Iran, Marocko och Afghanistan).

Självvald segregation?

För många av informanterna i den brittiska studien var valet av bostadsort avhängigt av att det fanns landsmän eller personer med samma etniska och religiösa bakgrund i grannskapet. Detta gällde i synnerhet för de nyanlända invandrarna. Trots denna, som det förefaller självvalda segregation, uppgav flera av invandrarna att det fanns goda möjligheter till möten med andra etniska grupper/majoritetsbefolkningen.  Detta gällde även muslimska kvinnor, något som motsäger den gängse bilden av gruppen som ekonomiskt overksam och socialt isolerad.

Starkt stöd från de egna…

I synnerhet bland de nyanlända muslimerna fanns en stark tilltro till de egna etniska nätverken. Nätverken fungerade som ”introduktionssystem” till det nya samhället, något som i högre grad gällde dem som kommit via familjeanknytning än asylsökande/flyktingar. Det brittiska systemet för introduktion av nyanlända utgår också från att invandrar-/flyktingorganisationer (MRCO, Migrant and Refugee Community Organisations) i hög grad involveras i och ansvarar för mottagande och introduktion av asylsökande och nyanlända.

…och stark lojalitet gentemot det brittiska

90 procent av de nyanlända invandrarna i undersökningen uppgav att det som man främst värdesatte i det brittiska samhället var demokrati, rättvisa, rättstatsprincipen och säkerhet/trygghet. Först därefter följde områden som tillgång till utbildning, hög levnadsstandard och välfärdstjänster. Många av de intervjuade hade en dubbel tillhörighet; bland de nyanlända övervägde naturligt nog anknytningen till det forna hemlandet (de viktigaste personerna i deras liv fanns fortfarande i hemlandet), bland dem med längre vistelsetid var Storbritannien hemland.

Gemensam värdegrund –  i Storbritannien…

Enligt den brittiska studien har man från bl a regeringshåll överbetonat faran att invandrarna inte delar de s k gemensamma – ”brittiska” – värdena. Den absoluta majoriteten av invandrarna är lojala med det brittiska samhället, men saknar samtidigt en känsla av samhörighet och upplever att deras bidrag till samhället inte uppskattas fullt ut och att de diskrimineras . Fattigdom och arbetslöshet är större riskfaktorer vad gäller social sammanhållning än avsaknad av en gemensam värdegrund, hävdar de två forskarna av rapporten som finansierats av Joseph Rowntree Foundation.

…och i Tyskland

Frapperande i den tyska studien är den stora betydelse som religionen har för de intervjuade personerna. 40 procent av de i Tyskland bosatta muslimerna kategoriseras som ”fundamentalistiskt” orienterade; hela 90 procent av informanterna ser Koranen som ett rättesnöre i det dagliga livet. Av 1 000 muslimer som deltagit i en djupintervju (varav en tredjedel var tyska medborgare) definierade sig endast drygt 12 procent som tyskar. Närmare hälften av den muslimska gruppen uppfattade sig som icke accepterade av den tyska befolkningen.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se