Utvecklingspartnerskap i övriga EU

Klicka på länkarna nedan och läs mer om utvecklingspartnerskap i andra EU-länder.
 


UP Sonas, Irland
Det irländska utvecklingspartnerskapet Sonas bestod av delatagande aktörer från olika städer i landet. Målet var att förbättra livskvaliteten för asylsökande under asylprocessen, med fokus på den första tiden som asylsökande.
UP Asset UK
ASSET var ett ambitiöst upplagt Utvecklingspartnerskap som arbetat fram en bred repertoar av nya metoder och koncept för yrkesmässig och social integration av asylsökande i Storbritannien. I projektet utgick man från asylmottagandet som en del i en sammahållen process som påbörjas vid ankomsten och fortsätter med introduktionsinsatser efter beviljat uppehållstillstånd. Syftet var också att erbjuda ett likvärdigt asylmottagande och en kvalitativt god introduktion inom ramen för den hela-landet-strategi som nu genomförts i Storbritannien (jfr hela-Sverige-strategin!).
UP Want 2 work, Danmark
I Danmark tillåts asylsökande inte arbeta. Projektet Want 2 work syftade därför till att asylsökande inte ska gå miste om värdefulla arbetslivserfarenheter medan de väntar på att få sina asylärenden avgjorda. Tanken var att förbereda flyktingarna för arbetsmarknaden så att de snabbt fick tillträde till denna om de får uppehållstillstånd. Want 2 work identifierade kursdeltagarnas kvalifikationer och matchade dessa med praktik och kurser alltefter deras behov och förkunskaper. De kursdeltagare som inte fick uppehållstillstånd kom förhoppningsvis att ha nytta av de nyvunna kunskaperna även i hemlandet.
UP Mobilee, Nederländerna
Projektet syftade till att förbättra framtidsutsikterna för asylsökande som fått avslag och måste återvända till sina hemländer, genom att erbjuda individuella utbildningsprogram och guidning. Samtidigt bidrog man även indirekt till den ekonomiska utvecklingen av hemlandet då återvändande asylsökande bidrar till utveckling av lokalsamhället med hjälp av eget företag eller dylikt. Målet var att förbättra flexibla utbildningsmöjligheter för asylsökande i Nederländerna och Europa.
UP Atlas, Skottland
Ett ambitiöst upplagt Utvecklingspartnerskap som tog sin utgångspunkt i en för asylsökande gynnsamm situation. Skottland skiljer sig från övriga Storbritannien: man tar emot tio procent av det totala antalet asylsökande till Storbritannien - men från grupper vars ansökan bedöms kunna resultera i ett positivt beslut. Samtidigt finns en betydande arbetskraftsbrist i många branscher, bland annat bygg och teknik. Arbetsgivarna är också mycket positiva till att ta emot asylsökande i olika praktikformer (metod: work shadowing) och, efter att vederbörande erhållit uppehållstillstånd, erbjuda arbete.