The European Dilemma – Institutional patterns of ”racial” discrimination - Masoud Kamali, Uppsala universitet (2002-2006)

På Uppsala universitet pågick fram till 31 januari 2006 projektet The European Dilemma – Institutional patterns of ”racial” discrimination under ledning av professor Masoud Kamali. Projektet finansierades av EU:s femte ramprogram och syftade till att genom systematiska och jämförande analyser undersöka xenofobi (främlingsfientlighet) och rasdiskriminering i åtta europeiska länder och utifrån resultaten framföra policyrekommendationer och strategier för att handskas med problemen på lokal-, nationell- och EU-nivå. Deltagande länder i projektet var förutom Sverige: England, Italien, Österike, Cypern, Polen, Frankrike och Tyskland. Projektet har följande målsättning:

1) att uppnå en djupare förståelse för komplexiteten och de underliggande mekanismerna bakom begreppen rasdiskriminering och xenofobi 2) att undersöka och ringa in institutionaliserad diskriminering inom två områden: arbetsmarknad och utbildningssystem 3) att utreda och förklara nationalistiska partiers framgång i flera europeiska länder och vilken påverkan de har på arbetsmarknads- och utbildningsväsende. 4) Att förmedla ett jämförande perspektiv – identifiera likheter och skillnader i uttryck och form vad gäller rasdiskriminering och xenofobi i de åtta europeiska länderna. 5) att utgå från forskningsresultat, implikationer och strategier för att bekämpa xenofobi och rasism på nationell-, lokal- och EU-nivå.