Färre asylsökande, färre bifall men fler stannar - ny prognos från Migrationsverket

2008-08-22

I sin senaste prognos räknar Migrationsverket med att något färre asylsökande kommer till Sverige under 2008 än beräknat och att antalet ytterligare minskar under de kommande åren. Samtidigt stannar allt fler asylsökande som fått avslag kvar i Sverige och verkets s k återvändandearbete förefaller ha gått i stå. Det av regeringen beslutade nya återetableringsstödet har haft ringa effekt; endast en tredjedel av medlen har kunnat utbetalas, i vissa fall till asylsökande som själva återtagit sin asylansökan.

Andelen asylsökande som fått bifall i första instans har minskat kraftigt, från 64 procent under 2007 till endast 33 procent under 2008. Av de irakiska ärendena fick hela 93 procent bifall förra året; i år är andelen 42 procent.  Migrationsverket utgår från att en motsvarande fördelning mellan avslag och bifall som under 2008 kommer att gälla under prognosperioden: 65 procent avslag och 35 procent bifall.

Färre asylsökande – men fler anhöriginvandrare

Migrationsverket räknar med en minskning till cirka 25 000 asylsökande under 2008 (tidigare prognos 30 000) och ytterligare minskningar under de kommande åren 2009- 2011. Den omfattande asylinvandringen från främst Irak under 2007 – 2008 kommer å andra sidan att efterhand resultera i en ökande anhöriginvandring. Fortfarande kommer Sverige att vara ett av Europas ”stora” mottagarländer enligt prognosen, både när det gäller asylsökande från Irak och från t ex Somalia.

Fler överklagar - och fler stannar

Vid utgången av juni månad fanns närmare 20 000 öppna ärenden på Migrationsverket, dvs ansökningar om asyl i första instans. 44 procent av dessa avsåg irakier. Antalet överklagade beslut till Migrationsverket och antalet ärenden med s k verkställighetshinder har ökat kraftigt jämfört med 2007, men beräknas under prognosperioden minska.

Även antalet överklagningar till Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen har ökat, men beräknas under åren 2009 – 2011 minska från 18 000 ärenden till Migrationsdomstolarna 2008 till drygt 10 000 ärenden 2011 och från 6 500 ärenden till Migrationsöverdomstolen 2008 till 5 450 ärenden år 2011 (med undantag för Migrationsöverdomstolen där överklagandeprocessen medför en viss eftersläpning och ger en ökning 2009 och 2010). Värt att notera är att ärendemängden understiger det antal som förutsattes vid inrättandet av Migrationsöverdomstolen.

”Osäkerhet” om återvändandet

Det stora antalet asylsökande som nu får avslag innebär att allt fler personer blir aktuella för ett återvändande, främst till Irak. I prognosrapporten utrycker man en försiktig oro över situation: ”Det rådet fortfarande viss osäkerhet om hur väl ett så omfattande återvändande kommer att fungera”. Det visar sig också att antalet asylsökande som fått avslag och som stannar kvar efter ett återvändande beslut, ökat.

Av de närmare 7 500 s k återvändandeärenden som beslutats under 2008 (dvs i huvudsak de ärenden där Migrationsverket tagit beslut om att en person skall avvisas/utvisas ur landet)  har 2 810 personer återvänt självmant och 4 274 ärenden överlämnats till polisen för verkställighet (dvs där polisen har i uppgift att se till att personen ifråga lämnar landet).  Av prognosrapporten framgår av merparten av dessa personer/tidigare asylsökande avviker och måste efterlysas – och att polisen i ytterst få fall lyckas genomföra en avvisning/utvisning.

Det av regeringen förra året införda återetableringsstödet har utnyttjats i mycket liten utsträckning. Endast en tredjedel av medlen är förbrukade och en utvärdering av åtgärden skall nu genomföras. Migrationsverket har också tillskrivit regeringen om brister i regelverket för bidraget. Erfarenheter från andra länder visar att det finns betydande svårigheter med att kunna stimulera ett återvändande med kontanta bidrag; ett exempel är en utvärdering av ett nyligen genomfört norskt återvändandeprojekt till Afghanistan (tidigare redovisad på Tema asyl & integration).

Många inskrivna men oklart om vänte- eller vistelsetider

Närmare 40 000 personer finns inskrivna i mottagningssystemet, därav väntar cirka hälften på beslut från Migrationsverket, 7 000 är s k överklagningsärenden (hos Migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen) och hela 8 000 var s k avlägsnandeärenden, dvs asylsökande som fått avslag på sin ansökan och ”väntar” på att återvända. Till detta kom 1 200 personer som väntande på utplacering i kommun. Tyvärr framgår inte hur länge personerna i de olika kategorierna i genomsnitt finns i systemet; den enda uppgiften om utvecklingen av vistelse-/väntetider är att av de drygt 19 000  s k öppna ärendena är cirka hälften äldre än sex månader.

När det gäller mottagningssystemet är andelen i s k eget boende oförändrad, 57 procent, och i anläggningsboende 43 procent; uppgifter om deltagande i organiserad sysselsättning/sfi eller antalet i förvärvsarbete redovisas ej. I synnerhet uppgiften om antalet asylsökande i arbete vore av stort intresse, bl a med tanke på den möjlighet till uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl för asylsökande (som fått avslag men har ett arbete) som införs senare i höst.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se