Stockholmsprogram och ett europeiskt asylkontor – EU-kommissionens prioriteringar 2009

2008-11-19

Ett gemensamt europeiskt asylkontor ska etableras, ett nytt femårsprogram för migrations- och asylpolitiken ska fastställas och Sverige kan räkna med att ha en avgörande roll. Vid årsskiftet återstår endast ett år tills det gemensamma europeiska asylsystemet ska finnas på plats. Mycket finns dock att göra och EU-kommissionen lägger nu fram en handlingsplan för år 2009.

Ett gemensamt asylkontor

Som ett led i att harmonisera EU-medlemsstaternas asylpolitik ska ett gemensamt asylkontor upprättas (European Asylum Support Office, EASO). Detta är en av kommissionens viktigaste prioriteringar inom området för asyl och migration under 2009. Medlemsstaternas migrationsmyndigheter gör olika bedömningar i asylärenden och enligt kommissionen är en av orsakerna till detta att länderna har olika tekniska och administrativa tillvägagångssätt. Det gemensamma asylkontoret ska ha till uppgift att stödja de europeiska länderna i det praktiska arbetet med att hantera asylansökningar. Målet är att skapa lika förutsättningar för asylsökande i alla EU-länder.

I februari 2009 väntas kommissionen presentera ett meddelande där asylkontorets funktion och uppgifter diskuteras närmare. Det europeiska asylkontoret förväntas bl a koordinera en gemensam databas med landinformation och tolkar samt ett gemensamt utbildningsprogram för tjänstemän i berörda myndigheter, det så kallade European Asylum Curriculum. Utbildningsprogrammet syftar till att höja kompetensen och kapaciteten bland EU-ländernas tjänstemän som arbetar inom asylprocessen. Än så länge har verksamheten bedrivits i projektform, som ett samarbete mellan ett fåtal medlemsstater, under ledning av Sverige.  

Stockholmsprogrammet

Från juni till december 2009 är Sverige ordförandeland för EU. Under denna period ska en ny femårsplan för arbetet inom migrations- och asylpolitiken tas fram. Planen ska ersätta Haagprogrammet, som angivit riktlinjerna för arbetet under 2004-2009, och det blir det svenska ordförandeskapets uppgift att få medlemsstaterna att enas om ett nytt program. Den nya planen har redan fått beteckningen Stockholmsprogrammet.

Enligt kommissionens handlingsplan ska ett meddelande om Stockholmsprogrammet presenteras under 2009. Detta ska bygga på tidigare meddelande från kommissionen om en strategisk plan för asylpolitiken (juni 2008) och på den europeiska invandrings- och asylpakten som antogs av medlemsstaternas regeringschefer den 16 oktober 2008.

Emma Cars, emma_cars@hotmail.com