Ny transnationell lärandeplattform för tema asyl i Europeiska socialfonden?

2008-11-24

Arbetet med att etablera de s k lärandeplattformarna för det transnationella samarbetet inom den nya Europeiska socialfonden pågår som bäst. En av de tematiska plattformarna behandlar mottagande av asylsökande och skall inkludera projekterfarenheter från både socialfonden och den Europeiska flyktingfonden. Sverige har uppmanats medverka i kraft av sitt tidigare framgångsrika ordförandeskap i den Europeiska temagruppen asyl i Equal under programperioden 2002 - 2007.

Det svenska programmet för socialfonden innefattar för närvarande ej asylsökande som målgrupp för projektverksamheten; det är därför särskilt angeläget att kunna inkludera projekt från den Europeiska flyktingfonden, en fond som i Sverige administreras av Migrationsverket. Vid en förfrågan om att medverka i den nya europeiska plattformen för tema asyl har dock verket givit ett avböjande svar.

Europeiskt samarbete i nya socialfonden…

Flera olika slag av transnationellt samarbete är möjligt i den nya socialfonden (ESF). Förutom samarbete mellan de enskilda projekten – som måhända inte är lika utvecklat och systematiserat som i t ex Equal – kan samarbete etableras mellan enskilda (frivillig-)organisationer i projekten, mellan nätverk och mellan myndigheter ansvariga för fonden i respektive medlemsstater.

De nya partnerskapen och nätverken skall – på grundval av projekterfarenheter och -resultat – kunna ta initiativ till reformer och förslag på nationell, bi-/multilateral och EU-nivå. Partnerskapen bygger delvis vidare på de s k community of practice (lärandeplattformar) som etablerades i slutfasen av Equal-programmet.

Bland aktuella teman för transnationella partnerskap och plattformar märks bl a:

  • förbättra social inkludering av utsatta grupper, motverka diskriminering och befrämja mångfald på arbetsplatsen
  • förbättra kvinnors ställning i  arbetslivet och möjliggöra en bättre balans mellan familje- och arbetsliv
  • livslångt lärande, stöd till entrprenörskap och innovation
  • främjande av partnerskap på lokal, regional och europeisk nivå
  • stärka den enskilde genom bättre utbildning och anpassad kompetensutveckling

…också i tema asyl

Även det med framgång bedrivna arbetet i den Europeiska temagruppen asyl  beräknas kunna fortsätta i delvis nya former under den nya programperioden. Asylsökande som målgrupp finns nu för första gången inskriven i förordningen för Europeiska socialfonden, och även Sverige har i sitt nationella programdokument markerat vikten av att förbättra mottagandet och integrationen av asylsökande genom att genom en referens till den nya förordningen:

Särskild uppmärksamhet bör ägnas … integrering av immigranter, inklusive dem som söker asyl, fastställande av politiska frågor och deras senare integrering, innovativa och experimentella arbetssätt, metoder för transnationellt samarbete, verksamhet riktad till grupper som är marginaliserade i förhållande till arbetsmarknaden, de sociala aspekternas inverkan på den inre marknaden samt ickestatliga organisationers tillgång till och möjligheter att leda projekt.”
(Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007–2013, s 7)

Trots denna tydliga prioritering av målgruppen asylsökande är det i nuläget av tekniska skäl problematiskt att i de svenska ESF-projekten inkludera asylsökande. Gällande svenskt regelverk för ESF godkänner inte den s k dagersättningen för asylsökande som medfinansiering och eftersom den huvudsakliga medfinansieringen i projekten består av olika slag av individrelaterade bidrag (försörjningsstöd, arbetslöshetsersättning, sjukpenning etc) försvåras gruppens deltagande.

När det gäller ett transnationellt samarbete i form av en s k europeisk lärandeplattform inom tema asyl skulle detta dock ej möta något hinder. Vid de förberedande sammankomster som ett antal medlemsstater hittills haft för planering och etablering av en sådan plattform, har både företrädare för de olika medlemsstaterna och EU-kommissionen betonat möjligheten att även inkludera projekterfarenheter och resultat från Europeiska flyktingfonden, något som med gott resultat också gjordes inom ramen för den tidigare Europeiska temagruppen asyl (se bl a artiklar om och goda exempel som presenterades under den europeiska konferensen Minimum standards – and beyond: The contribution of EQUAL to a dignified standard of living for  asylum seekers, Malmö 22 – 24 maj 2007).

Ett gediget förberedelsearbete…

De medlemsstater som hittills visat intresse för att ingå i den planerade plattformen inom tema asyl är bl a Tyskland, Belgiska Flandern, Spanien, Italien, Malta och Sverige. I dessa medlemsstater har också asylsökande en given plats i det nationella programmet. I synnerhet i Tyskland är målgruppen prioriterad, delvis som ett resultat av de genomförda Equal-projektens mycket framgångsrika arbete med erfarenhetsspridning och systempåverkan

De nu aktuella medlemsstaterna ingår i en arbetsgrupp som också tagit fram ett underlagsmaterial i vilket bl a erfarenheter från arbetet i den tidigare Europeiska temagruppen asyl redovisas. I materialet finns också ett vägledningsmaterial som tar upp de specifika frågor som är aktuella vid projekturval och –genomförande i samband med målgruppen asylsökande. En preliminär organisations- och arbetsplan för plattformen finns också framtagen.

…men hinder på vägen

Ett önskemål från arbetsgruppens och kommissionens sida är att Sverige skulle fungera som ordförande (Lead Member State) i den planerade verksamheten eller åtminstone kunna ingå som aktiv partner. Detta försvåras dock av att Sverige inte kan bidra med resultat och erfarenheter från egna projekt inom socialfonden. Den lösning som arbetsgruppen föreslog vid sitt senaste möte i tyska Köln i oktober, var att i stället inkludera relevanta projekt från Europeiska flyktingfonden i Sverige.

En förfrågan till Migrationsverket (som förvaltar den Europeiska flyktingfonden i Sverige) om att kunna inkludera de aktuella flyktingfondsprojekten i den europeiska plattformen, fick dock ett avböjande svar.

Nya strategiska prioriteringar för EU-arbetet…

Migrationsverket publicerade nyligen ett dokument om sitt internationella (och europeiska) engagemang. I sammanställningen framgår att verket sedan tidigare har en rad internationella kontakter, men också att EU-arbetet nu och i framtiden får en allt högre prioritet. Inte minst det kommande svenska ordförandeskapet innebär nya engagemang och aktiviteter för organisationen. 

Migrationsverket har även tidigare haft en förhållandevis aktiv roll i det europeiska migrationssamarbetet, bl a som en av de ledande medlemsstaterna vad gäller arbetet med ett gemensamt europeiskt utbildningsprogram för tjänstemän inom migrations- och asylmyndigheterna (European Asylum Curriculum). Även i arbetet med den s k Söderköpingsprocessen har verket haft en ledande roll.

…men Europeiska fonder på undantag?

Migrationsverket har däremot varit mindre aktivt när det gäller det transnationella arbetet inom Europeiska flyktingfonden. Sedan början av 2000-talet finns möjligheten att genom s k Community Actions inom flyktingfonden ge stöd till transnationellt samarbete mellan organisationer och myndigheter i medlemsstaterna. Verksamheten har dock inte uppmärksammats av den för flyktingfonden ansvariga svenska myndigheten.

Det är därför olyckligt att Migrationsverket nu avstår från erbjudandet att ingå i den europeiska temagruppen asyl. Ett deltagande innebär ingen större arbetsinsats för verket; däremot får man med enkla medel möjlighet att hämta hem goda exempel och erfarenheter från andra medlemsstater. I likhet med tidigare tematiskt arbete handlar det också om att ställa de svenska projekten och deras resultat till förfogande för europeiska experter – för bedömning, validering och vidareföring av goda exempel. Det övergripande målet är, liksom tidigare, att använda projektens samlade erfarenheter och produkter till att utforma förslag till förbättringar av den europeiska asyl- och flyktingpolitiken.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se