Ny EU-rapport om trafficking

2005-01-04

Den av EU-kommissionen initierade expertgruppen om trafficking presenterade i december 2004 sin mycket utförliga och gedigna slutrapport - Report of the Expert Group on Trafficking in Human Beings. I gruppen ingick 20 experter från olika medlemsstater. Sverige representerades av Henrik Sjölander från Justitiedepartementet. Expertgruppens huvuduppgift har varit att, som det heter, "översätta Brysseldeklarationen till praktisk handling" och därmed  ge ett underlag för ett handlingsprogram och ett Meddelande från Kommissionen senare i år.

Insatser inom Equal mot trafficking
I expertgruppens rapport finns åtskilliga förslag och rekommendationer som ligger i linje med det utvecklingsarbete som sker i Equal-programmet. Rehabiliterande och stödjande insatser i mottagarlandet, parallellt med förberedande aktiviteter inför en eventuell re-integration i hemlandet, är exempel på sådana åtgärder som har stora metodologiska likheter med verksamheten för asylsökande inom tema asyl i Equal. I den andra omgången av Equal är insatser mot trafficking/människohandel prioriterade och ett Utvecklingspartnerskap - Samverkan mot trafficking - har beviljats medel i Sverige. Utvecklingspartnerskapen inom tema asyl (och projekt inom Europeiska flyktingfonden) bör, till ömsesidig nytta, kunna utveckla ett samarbete med de utvecklingspartnerskap inom Equal i Sverige och andra medlemsstater som arbetar med insatser för offer för människohandel och trafficking.
  
Brysseldeklarationen
Brysseldeklarationen, antagen 2002, har varit utgångspunkten för expertgruppens arbete. Deklarationen innehåller en rad rekommendationer på  fyra områden för att motverka trafficking: formerna för samarbete och samordning mellan länderna, förebyggande åtgärder, skydd och stöd för offer för trafficking samt polisiärt och jurdiskt samarbete. Deklarationen var resultatet av en internationell konferens i syfte att förebygga och motverka trafficking. Över 1 000 representanter från ett femtiotal länder och från en rad internationella och icke-statliga organisationer deltog. Konferensen var initierad av EU-kommissionen och organiserades av IOM i samarbete med Kommissionen och Europeiska parlamentet.
 
Social och yrkesmässig integration
Sedan tidigare har medlemsstaterna möjlighet att ge temporära uppehållstillstånd (sex månader med möjlighet till förlängning) för offer för trafficking i syfte att kunna driva rättsprocess mot förövarna. I expertgruppens rapport föreslås att man under denna tid skall göra insatser för att underlätta social och yrkesmässig integration eller re-integration. Tillgång till ett säkert boende, socialt, medicinskt och psykologiskt stöd skall finnas och vederbörande skall också ha tillträde till arbetsmarknad och utbildning. Även insatser för att underlätta ett återvändande till hemlandet har hög prioritet.
 
Klargörande definition
Intressant ur ett svenskt perspektiv är att expertgruppen har en definition av trafficking som omfattar alla former av tvångsarbete - i form av sexuell exploatering, barnarbete eller inom t ex hushållsnära tjänster, jordbruk, byggnads- och konfektionsindustrin. Det finns uppenbara kopplingar mellan trafficking och informell ekonomi (och därmed även försörjningsstrategier och -villkor för bl a asylsökande), något som ofta förbises i Sverige men uppmärksammas i andra medlemsstater och från EU-kommissionens sida. Expertgruppen påpekar också nödvändigheten av att identifiera, kartlägga och motverka alla former av tvångsarbete. I rapporten görs vidare en åtskillnad mellan trafficking och prostitution och man överlämnar till medlemsstaterna att behandla frågan om prostitution enligt nationell lagstiftning.
 
Rapporten omfattar 239 sidor och ger en mycket utförlig bild av situationen vad gäller trafficking och olika former av tvångsarbete. I förordet och förslagslistan framgår dock i koncentrat de viktigaste punkterna i expertgruppens rapport.