Egenansvar för nyanlända - regeringens utredning möter mothugg

2008-12-15

Regeringens utredning om nyanländas arbetsmarknadsetablering Egenansvar – med professionellt stöd har på några väsentliga punkter mött kritik i den nu avslutade remissbehandlingen. Ett av förslagen, att Migrationsverket skall vara huvudansvarig för introduktionsverksamheten, får ringa stöd från remissinstanserna, som i stället förordar Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet. En annan fråga som väckt debatt är förslaget om de privata s k lotsföretagen. Enligt utredaren skall en ny aktör etableras för att samordna och effektivisera introduktionen av nyanlända, s k lotsar. I några fall tycks i synnerhet kommunerna skeptiska till den nya funktionen. Många remissinstanser påpekar också brister i utredningens underlagsmaterial och analyser. En sammanställning av remissvaren väntas bli klar under januari-februari 2009; Tema asyl & integration redovisar ett av svaren, från Svenska ESF-rådet, som i huvudsak bygger på erfarenheter och analyser från NTG-asyl & integration.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se