Organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande – gehör för förslag från NTG-asyl & integration

2008-12-15

Ett av de mest centrala förslagen till nationell politik från NTG-asyl & integration har, redan i ett tidigt stadium av temagruppens verksamhet, gällt frågan om hur asylmottagandet skall administreras och organiseras och därmed också vem – vilken myndighet/organisation – som skall ansvara för genomförandet av mottagandet. Med stöd av projekterfarenheter från Sverige och andra medlemsstater, forskningsstudier och analyser, diskussioner med politiker, praktiker och asylsökande, har temagruppen förordat en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande. Det är också den ordning som är den normala i de flesta andra medlemsstater.

Regeringens pågående utredning om asylmottagandet kommer nu att lämna ett förslag med denna inriktning. NTG-asyl & integration välkomnar detta förslag och ser också uppdraget från utredningen till temagruppen/Svenska ESF-rådet – att bidra med ett avsnitt till utredningen med goda exempel och rekommendationer från Equal och Europeiska flyktingfonden – som en glädjande framgång. Det är även ett genombrott vad gäller systempåverkan för både den nationella och den europeiska temagruppens arbete.

Regeringens utredning om asylmottagandet – Översyn av mottagandet av asylsökande – räknar med att avlämna sitt betänkande i februari 2009. Utredaren, Sören Häggroth, har dock redan under hösten 2008 kunnat redovisa några av de viktigaste förslagen som utredningen kommer att presentera. Vid den välbesökta konferensen Flyktingmottagande i förändring - Vad händer inom asylmottagandet och introduktion av nyanlända?, anordnad av Regionförbundet Södra Småland i början av december, redogjorde Häggroth bl a för den del av utredningen som handlar om den framtida organiseringen av asylmottagandet. Utredaren kommer att föreslå att kommunerna får ansvaret för genomförandet av asylmottagandet, som därmed separeras från asylprövningen.

Utredningen har under sitt arbete anordnat ett antal s k hearings med bl a frivilligorganisationer och andra centrala aktörer.  Den av Tema asyl & integration tidigare uppmärksammade målgruppsorganisationen AEASS (Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden) har deltagit och därmed kunnat föra fram sina erfarenheter från ett målgruppsdrivet, alternativt mottagande med empowerment/egenmakt som en central komponent.

Utredaren har också gett Svenska ESF-rådet/NTG-asyl och integration i uppdrag att sammanställa erfarenheter, resultat och rekommendationer från både den nationella och europeiska temagruppens arbete till ett avsnitt till det kommande slutbetänkandet.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se