Nytt besked från Migrationsverket - medfinansierar två nya Equal-projekt

2005-01-16

Efter ett möte mellan Svenska ESF-rådet och Migrationsverkets överdirektör Lars-Gunnar Lundh, har verket nu ändrat sitt tidigare beslut att inte medfinansiera nya Utvecklingspartnerskap inom Equals asyltema. De två Utvecklingspartnerskapen NOVE respektive AROS har fått klartecken att gå vidare med etablering och konsolidering av sina partnerskap och kan enligt uppgift räkna med att erhålla nödvändig medfinansiering för genomförandefasen från Migrationsverket.

Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik hade tidigare ogiltigförklarat Migrationsverkets regiondirektörers beslut från våren 2004 om medfinansiering av nya Utvecklingspartnerskap inom tema asyl i Equal-programmet. Svenska ESF-rådet beslöt i oktober 2004 efter en omfattande urvalsprocedur bifalla två ansökningar inom tema asyl (NOVE, Skellefteå/ Umeå och AROS, Uppsala/Västerås ).

NTG-asyl har redovisat de olika momenten i urvalsproceduren, bland annat hur bedömningen av ansökningarna inom tema asyl hanterats av den s k bedömargruppen - se länk. 
  
Migrationsverkets tidigare beslut  att vägra medfinansiering innebar att de för fas I godkända Utvecklingspartnerskapen ej hade kunnat fortsätta sin verksamhet efter den sista april 2005. I samtliga Utvecklingspartnerskap inom tema asyl är den huvudsakliga medfinansieringen deltagarersättning/dagersättning från Migrationsverket.
  
Skälet till Janna Valiks beslut var att regiondirektörerna inte hade befogenhet att fatta de aktuella besluten om medfinansiering under våren 2004, eftersom en ny beslutsordning för Migrationsverket trätt i kraft den 1 januari 2004. Enligt uppgift har Janna Valik också velat statuera exempel och därför valt att ogiltigförklara de fattade besluten. Migrationsverket har genom sina representanter i Övervakningskommittén för Equal haft full insyn i urvalsproceduren och tillgång till samtliga ansökningar sedan den sista juni 2004. Migrationsverket angav även som skäl för sitt negativa beslut att man på grund av det pågående omställningsarbetet i organisationen ej kan ta ställning till ett långsiktigt engagemang vad gäller utvecklingsfrågor.
  
NTG-asyl kommer att utifrån ett systemkritiskt perspektiv följa de båda myndigheternas fortsatta agerande.