Organisatorisk åtskillnad asylprövning och mottagande för ensamkommande barn

2005-01-17

Den av NTG-asyl tidigare föreslagna åtskillnaden mellan prövning/beslut och mottagande vad gäller ensamkommande barn och ungdomar tycks nu bli verklighet. Efter beredning i en interdepartemental arbetsgrupp föreslår regeringen att "det reella mottagandet av asylsökande ensamkommande barn överförs ... till de kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket."

Avtalskommuner
Enligt förslaget behåller Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet i enlighet med Lagen om mottagande av asylsökande (LMA), men ett antal avtalskommuner skall svara för boende, omvårdnad och övriga stödinsatser. De skäl som anförs är bl a att "...kommunerna är bättre skickade än Migrationsverket att ta ansvaret för omhändertagande av asylsökande ensamkommande barn." Migrationsverket befrias därmed också från sin dubbla roll som vårdare och beslutsfattare, enligt utredaren.

Bör gälla alla asylsökande
NTG-asyl föreslog redan 2002, med utgångspunkt från erfarenheterna från bl a Utvecklingspartnerskapet Modul 16 - 20, att andra aktörer än Migrationsverket skall ha ett utökat ansvar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. NTG-asyl har också, senast i sin återrapportering 2004/05 till Svenska ESF-rådet/Näringsdepartementet, utvecklat förslaget om en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och mottagande till att gälla även övriga asylsökande. I de flesta andra medlemsstater finns en sådan åtskillnad, och i synnerhet frivilligorganisationerna har en central roll i mottagandet.

Italien intressant exempel
Bättre och mer förtroendefulla relationer kan byggas upp mellan personal från frivilligorganisationer/kommuner och de asylsökande, något som också underlättar arbetet med de asylsökandes integration, hälsosituation och, om så blir aktuellt, återvändande. Ett intressant exempel på ett kommunalt engagemang är Italien, som under de senaste åren byggt upp ett välfungerande kommunalt asylmottagande med ett omfattande stöd från Europeiska flyktingfonden. NTG-asyl kommer att följa och rapportera om det italienska exemplet under våren 2005.

Enligt NTG-asyl måste i det nu föreliggande förslaget från regeringen, frivilligorganisationernas roll i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar säkerställas. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006 och innebära en kostnadsökning motsvarande fem miljoner kronor för staten.