En ny social agenda för unionen

2005-02-15

EU-kommissionen lanserade den 9/2 2005 sin nya Sociala agenda. Den sociala agendan är en del av den s k Lissabonstrategin och skall säkerställa att den sociala dimensionen - arbete och social trygghet -  omfattar alla medborgare i unionen. Vladimir Spidla, kommissionär för sysselsättning och sociala frågor, underströk att den nya agendan bygger på en europeisk social modell som prioriterar sysselsättning, kamp mot fattigdomen och lika rättigheter för kvinnor och män.

När det gäller sysselsättning betonas bland annat
 
- skapandet av en europeisk arbetsmarknad genom att underlätta mobilitet också från de nya medlemsstaterna,
 
- befrämjande av kvinnors (åter-)inträde på arbetsmarknaden
 
Vad gäller fattigdomsbekämpning och jämställdhet prioriteras
 
- frågan om den demografiska utvecklingen och de framtida relationerna mellan generationerna
 
- bekämpande av  diskriminering och ojämlikhet; här nämner man särskilt diskriminering av  etniska minoriteter, bl a romer; Kommissionen kommer inom kort att publicera ett Meddelande om minoriteternas ställning
 
- främjandet av jämställdhet mellan könen, bl a föreslås inrättande av ett genderinstitut samt att år 2007 blir Europaåret för jämställdhet.

NTG-asyls kommentar
Förhållandevis få konkreta åtgärder återfinns i den nya agendan, i synnerhet med tanke på att man konstaterar att 15 procent av befolkningen i EU fortfarande lever i fattigdom. Intressant är referensen till "cost of the lack of social policy", något som också ETG-asyl använt som argument för satsningar på integrations/re-integrationsåtgärder inom asylpolitiken - se rapporten Costs of Non-social Policy.
 
För att genomföra den sociala agendan finns en rad instrument till medlemsstaternas och Kommissionens förfogande: lagstiftning, den öppna koordineringsmetoden, den sociala dialogen, Europeiska socialfonden och det nya programmet Progress. Problemet är att den hittillsvarande socialpolitiska agendan - i likhet med Lissabonstrategin - inte levererat de önskade resultaten fullt ut. Kanske är det ett tecken på uppgivenhet att Kommissionen beslutat proklamera år 2010 som ett europeiskt år mot utestängning och fattigdom.