Nytt EU-program - Progress

2005-02-21

I anslutning till den nya sociala agendan föreslår EU-kommissonen inrättande av ett nytt utvecklingsprogram - Progress.  Programmet skall stödja unionens strävanden att förbättra sysselsättning och social solidaritet (Programme for employment and social solidarity) i medlemsstaterna. Progress ersätter tidigare gemenskapsåtgärder och olika s k budget lines på det social/sysselsättningspolitiska området. Programmet är inriktat på kunskapsuppbyggnad och -spridning, analyser, uppföljning/utvärdering av policies, etablering av nätverk samt erfarenhetsutbyte och lärande mellan aktörer från skilda samhällssektorer.

Programmet tar sin utgångspunkt i de prioriteringar och problemområden som återfinns i den nya sociala agendan - se artikel 2005-02-15: den demografiska utvecklingen, diskriminering (i synnerhet på etnisk grund) , fattigdom och utestängning samt olika villkor för kvinnor och män i arbets- och familjeliv.
 
Fem tematiska områden och tre aktivitetsområden har definierats i programmet:
 
Teman (andel av budget)
 
Sysselsättning (21%)
 
Socialtrygghet och inkludering (28%)
 
Arbetsmiljö (8%)
 
Antidiskriminering och mångfald (23%)
 
Jämställdhet (8%)
 
Aktiviteter 
- Analyser: insamling och analys av data och statistik; utveckling och spridning av metoder, indikatorer och benchmarks; studier och utvärderingar av policies; publicering av guider och rapporter
 
- Lärande och erfarenhetsspridning: peer reviews för identifiering av god praktik; genomförande av kampanjer, seminarier och konferenser
 
- Stöd till organisationer och aktörer: etablering och underhåll av nätverk; utbildning och kompetensutveckling till praktiker m fl; personal/tjänstemannautbyten
 
I samtliga fall skall en tydlig europeisk dimension i (sam-)arbetet finnas; programmet är öppet för aktörer från offentlig- privat- och frivlligsektorn. Även EFTA/EEA-länder och kandidatländer kan delta. Programmet omfattar perioden 2007 - 2013 och disponerar 630 miljoner euro över denna period