Migrationsverkets årsredovisning 2004 - minskat antal asylsökande, ökade väntetider, endast hälften deltar i OV, 666 asylsökande i arbete

2005-02-28

Minskat antal - ökade väntetider
Antalet asylsökande minskade från 31 000 år 2003 till 23 000 år 2004, en minskning med 26 procent. Samtidigt ökade både handläggningstid och s k vistelsetid kraftigt, från 278 dagar år 2003 till 362 dagar år 2004 respektive från 404 dagar till hela 521 dagar år 2004.

De största antalet asylsökande kommer fortfarande från tre områden: Serbien och Montenegro, det forna Sovjetunionen och Afrika inklusive Somalia. Sammantaget representerar dessa grupper mer än hälften av de asylsökande under 2004. 

Andelen kvinnor bland de asylsökande uppgick till 36 procent. Av de asylsökande var 6 547 barn, därav 388 så kallade ensamkommande, utan legal vårdnadshavare.

Färre tillstånd
Andelen asylsökande som får tillstånd i första instans har sjunkit från 21 procent år 2002 till tio procent 2004. De allra flesta överklagar emellertid Migrationsverkets beslut till Utlänningsnämnden som i sin tur biföll sex procent av ansökningarna under 2004. Antalet s k Nya ansökningar respektive andelen bifallna nya ansökningar framgår ej av redovisningen. Totalt bedömdes 12 procent som flyktingar med konventionsskäl. 

Endast hälften i OV - organiserad verksamhet
Trots att i princip samtliga asylsökande i normalprocess skall delta i organiserad verksamhet (OV), är det endast drygt hälften som gör detta vid mättillfället den 17/11 2004. Av cirka 15 000 vuxna asylsökande, undantagna från krav på arbetstillstånd, är det enligt Årsredovisningen endast 8 454 personer (varav 2 486 kvinnor) som deltog i OV vid mättillfället. Av dessa deltog 5 167 personer i svenskundervisning (varav 1 640 kvinnor), 1 594 personer i annan undervisning (varav 580 kvinnor), 608 personer i så kallad självförvaltning (varav 225 kvinnor) och 1 314 personer i praktik (varav 233 kvinnor).  Endast 666 personer hade arbete på den öppna arbetsmarknaden, av dessa var 70 kvinnor.
 
Varken den låga måluppfyllelsen eller underrepresentationen av kvinnor i OV eller i arbete kommenteras i Årsredovisningen. Antalet asylsökande i yrkesutbildning (i enlighet med artikel 12 i EU:s direktiv om mottagande av asylsökande) framgår ej.