Migrationsverkets verksamhetsprognos 2005-2008: Färre asylsökande – längre vistelsetider

2005-03-09

Migrationsverket bedömer i sin verksamhets- och utgiftsprognos 2005 – 2008 att antalet asylsökande minskar - samtidigt som alltfler finns kvar allt längre i mottagningssystemet på grund av överklaganden, nya ansökningar och svårigheter att verkställa avvisningar.

Antalet asylsökande bedöms uppgå till 19 000 under innevarande år och under de kommande åren, 2006 – 2008, till 18 000 per år.

Antalet i mottagningssystemet bedöms vara i stort sett oförändrat: ”Effekterna av en minskad asylinströmning, färre avgjorda ärenden, färre bifall samt ett minskat antal självmant återvändande tar i princip ut varandra”, heter det i prognosen.  Stora grupper finns kvar i systemet med slutligt avslag (8 700 personer) och ”förväntas resa hem frivilligt”, något som dock sällan sker. Den genomsnittliga vistelsetiden har ökat till 531 dagar.

I februari 2005 fanns 37 800 personer inskrivna i systemet, av dessa var 52 procent i eget boende och 48 procent i anläggningsboende. 30 procent hade sitt ärende/ansökan öppet hos Migrationsverket, 36 procent hos Utlänningsnämnden och 24 procent hade avslagsbeslut. I prognosen görs ingen bedömning av utvecklingen vad gäller andelar i EBO respektive ABO i framtiden.

Andelen bifall i första instans bedöms bli 10 procent, dvs samma som för 2004. För asylsökande från bl a Afghanistan, Ryssland, Somalia och statslösa var bifallsandelen 15 procent eller högre. De flesta övriga nationaliteter hade en mycket låg bifallsandel.

De omfattande förändringarna i instans- och processordning som beräknas ske från och med 2006 bedöms inte i någon större utsträckning påverka vänte/vistelsetider. I prognosen hänvisas till Domstolsverkets bedömning att de tre länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att avgöra ärenden motsvarande 17 450 personer per år 2006 – 2008.

NTG-asyls kommentar:
Det finns av flera skäl stora svårigheter att göra hållbara prognoser vad gäller asylinvandring, väntetider/genomströmning, bifalls/ avslagsandelar etc. I motsvarande verksamhetsprognos från år 2002 bedömde Migrationsverket t ex att det år 2005 skulle finnas 61 020 (!) personer i mottagandesystemet.

Vad som händer när den nya instans- och processordningen införts förefaller oklart. Även om Migrationsverket lyckas minska väntetiderna på beslut i första instans, kan man befara att situationen i övrigt alltmer kommer att likna den i andra medlemsstater: striktare tillämpning av regelverket, ökad andel överklaganden, nya kategorier av asylinvandrare inom ramen för det som kallas mixed flows, alltfler asylsökande med slutgiltigt beslut som blir kvar i landet på grund av att avvisning ej kan verkställas eller att vederbörande stannar kvar illegalt. Program- och projektverksamheten inom Equal och ERF - med inriktning på insatser under vänte/vistelsetiden – har att noga följa utvecklingen och anpassa mål och strategier utifrån förändringar av målgrupper, väntetider och sociala, ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga förhållanden.