Överläkare Göran Bodegård: "Asylsökande flyktingbarn utvecklar livshotande funktionsbortfall"

2004-05-14

En viktig utgångspunkt för Equal-programmets Tema asyl är asylsökandes hälsosituation. Insatser för att befrämja integration eller förbereda ett eventuellt återvändande vid avslag måste vara relaterade till de asylsökandes hälsa. Ytterligare studier och analyser behövs, i synnerhet när det gäller kopplingen mellan hälsa/ohälsa, vårdbehov och "uppkomsten" av humanitära skäl som grund för bifall. Inom ramen för regeringens satsningar mot ohälsa måste de asylsökandes situation uppmärksammas och relateras till insatserna för att förbättra asylmottagning och flyktingintroduktion.

Några av utvecklingspartnerskapen inom Tema asyl arbetar för att motverka ohälsa bland asylsökande, bl a Re-komp i Malmö som utvecklat konceptet med språk- och kulturkompetenta hälsoinformatörer med uppgift att informera och förebygga ohälsa hos asylsökande. 

Inom Europeiska flyktingfonden finns flera projekt som arbetar för att motverka ohälsa hos flyktingbarn.

Överläkare Göran Bodegårds artikel i Läkartidningen - "Asylsökande flyktingbarn utvecklar livshotande funktionsbortfall" (nr 19 2004) bekräftar de allvarliga problemen med asylsökandes ohälsa, i det här fallet asylsökande barn som utvecklat s k depressiva devitaliseringstillstånd.