Utökad budget och nya program

2005-04-11

EU-kommissionen har , inför den nya budgetperioden 2007 - 2013, beslutat att föreslå en kraftig utökning av budgeten för området Frihet, säkerhet och rättvisa. Politikområdet, som i nuläget får 0,5 procent av EU:s totala budget, kommer år 2013 erhålla 1,3 procent, vilket innebär 8,3 miljarder euro för hela perioden 2007 - 2013.

Inom ramen för ett sammanhållet program, Solidaritet och hantering av migrationsflöden (Solidarity and management of migration flows), prioriteras bland annat insatser för förbättring av mottagande av asylsökande, rådgivning och stöd för återvändande samt integrationsbefrämjande insatser såsom medborgarkunskap (civic education), interkulturellt lärande och stöd och handledning för nyanlända och myndigheter på lokal nivå.

Programmet Progress, som berör området social sammanhållning, sysselsättning och socialpolitik, och som ingick i Kommissionens beslut, har tidigare presenterats.

Kommissionären Franco Frattini kommenterade den utökade budget för Frihet, rättvisa och säkerhet på en presskonferens i Bryssel förra veckan. Han poängterade att den kraftiga utökningen visar på politikområdets allt större betydelse för Unionen och dess medborgare.

Unionens totala budget för perioden 2007 - 2013 föreslås bli 1 025 miljarder euro, vilket innebär 1,24 procent av den samlade bruttonationalinkomsten (BNI). Beslut om budgeten beräknas kunna tas under toppmötet i juni 2005. Sex medlemsstater, däribland Sverige, har föreslagit en minskad budget, dvs ett utgiftstak på högst 1 procent av BNI.