Migrationsverkets nya vision: ”vänligt, snabbt och rätt” – men inget om den organiserade verksamheten

2005-05-02

Migrationsverket har i en kortversion av Årsredovisningen 2004 sammanfattat aktuella frågor beträffande asylprövning och mottagande, dock utan att nämna den organiserade verksamheten. I den nya broschyren finns också bedömningar om framtiden och de förändringar som bland annat den nya process- och instansordningen förväntas innebära. En ny vision för verket skall tas fram, grundad på principen ”vänligt, snabbt och rätt”.

Kortare handläggningstider…
Vad gäller asylprövningen bedömer Migrationsverket att man under 2005 har goda möjligheter att nå en handläggningstid på 6 månader i sk normalprocess och 3 månader för asylsökande barn.  Man avser vidare att satsa på ”återvändande, bemötande och tillgänglighet”. Som tidigare framgått av Årsredovisningen har antalet inskrivna i mottagningssystemet minskat något, från drygt 40 000 till 38 900. Någon bedömning av de förväntade, totala handläggnings-/väntetiderna för asylprövningen (som troligen kommer att öka genom den nya process- och instansordningen), görs ej.

..men inget om organiserad verksamhet
En faktor som förväntas påverka Migrationsverkets arbete är harmoniseringen inom EU av asyl- och migrationspolitiken. Här nämns särskilt införandet av miniminormer för mottagande av asylsökande, dock utan att frågan om måluppfyllelse, mål och inriktning för Migrationsverkets organiserade verksamhet för asylsökande överhuvudtaget berörs. Såväl en rad revisionsrapporter som projektverksamheter inom Europeiska flyktingfonden och Equal har de senaste åren påvisat allvarliga brister i den organiserade verksamheten. Frågan behandlades också under NTG-asyls seminarium Ett annat mottagande i mars 2005.

Återvändande prioriteras…
När det gäller återvändande avser Migrationsverket att göra särskilda insatser för att öka antalet asylsökande som faktiskt lämnar landet efter avslag. Vid slutet av 2004 fanns 8 000 personer som fått lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut kvar i landet.  Man hoppas nu, bland annat genom samarbete med frivilligorganisationer, som kan göra insatser både i Sverige och i mottagarlandet, att förmå dessa asylsökande att återvända.

…och en ny vision – ”vänligt, snabbt och rätt”
Som ett stöd i sitt pågående förändringsarbete avser Migrationsverket att ta fram en ny vision och ledarskapspolicy. Avsikten är att vinna omvärldens förtroende genom att garantera rättsäkerhet, effektivitet och ett gott bemötande. Migrationsverket skall, som det heter, arbeta efter principen ”vänligt, snabbt och rätt”.