NTG-asyl får genomslag i Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2004

2004-08-06

Varje år skall medlemsstaternas regeringar till EU-kommissionen redovisa situationen på sysselsättningsområdet. Redovisningen är en uppföljning inom ramen för den Europeiska sysselsättningsstrategin och den s k Luxemburgprocessen. Erfarenheter och goda exempel från program inom den Europeiska socialfonden spelar en viktig roll för att utveckla den nationella sysselsättningspolitiken.

NTG-asyl har inför årets rapportering från Svenska ESF-rådet till regeringen, fört fram fem förslag med utgångspunkt från projekterfarenheter inom Equal och Europeiska flyktingfonden samt det inom temagruppen hittills genomförda utvecklings- och forskningsarbetet.

Några av de rekommendationer och goda exempel från projektverksamheten, som NTG-asyl förde fram i sin skrivelse till ESF-rådet/regeringen inför arbetet med Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2004, finns medtagna i den slutliga versionen av planen. 

Bland annat lyfter man fram frivilligorganisationernas roll i mottagandet av asylsökande och det, även på europeisk nivå, högt prioriterade arbetet med metoder för yrkeskartläggning (skills audit) och validering av asylsökandes yrkeskompetens och utbildning.