Allt fler i förvar - i Sverige och i övriga Europa

2005-05-02

Allt fler asylsökande avviker efter lagakraftvunnet beslut om avvisning, enligt Migrationsverkets statistik. En åtgärd för att förhindra detta är, enligt Migrationsverket, att placera personer i förvar om de förväntas hålla sig undan i väntan på avvisning. Antalet förvarsplatser har också mer än fördubblats de senaste åren. Omkring 4 400 personer fanns i förvar under år 2004, en ökning med 40 procent på två år.

Situationen är densamma i övriga Europa. En omfattande studie av förvarssystemen i 24 europeiska länder (dock ej Sverige) har genomförts av Jesuit Refugee Service (JRS),en europeisk, katolsk frivilligorganisation. I studien konstateras att antalet förvarstagna ökat kraftigt under de senaste åren, i synnerhet i de gamla medlemsstaterna. Förhållandena i förvarsverksamheten, både i de gamla och de nya medlemsstaterna, har samtidigt försämrats. Förvar används i allt högre utsträckning i avskräckande syfte, för att markera för andra asylsökande vilken politik som gäller, enligt JRS:s studie.

Mycket höga kostnader – i Sverige såväl som i Italien
I Sverige kostar en förvarsplats 2 900 kronor per dygn, att jämföra med kostnaden för en asylsökande i Anläggningsboende, 265 kronor, eller i Eget boende, 155 kronor. Jesuit Refugee Service (JRS) har undersökt kostnaderna för förvar i bland annat Italien och Tyskland och konstaterar att i Bologna i Italien kostar en plats 89 euro per dygn (drygt 800 kronor), i Berlin omkring 60 euro (550 kronor).  I Italien fanns under ett år (2002 – 2003) cirka 17 000 asylsökande i förvar till en kostnad av 1,5 miljoner euro/dygn, enligt JRS:s beräkningar.

En viktig fråga för det gemensamma europeiska asylsystemet
JSR:s undersökning visar att förhållandena i förvaren i de aktuella länderna varierar mycket kraftigt. Det är också mycket stora skillnaderna mellan vad som stadgas i nationell/EU/internationell lag och den praktiska verkligheten. I den aktuella studien finns åtskilliga exempel på grava missförhållanden i de förvar/center som JRS kunnat besöka.

JSR anser att de föreslagna miniminormerna för förvar inom EU snarast skall antas av medlemsstaterna.  Man föreslår också att EU-kommissionen upprättar en särskild instans för kontroll och övervakning av nationell lagstiftning och verksamhet i samband med förvar.

”Mixed flows” – en allt större utmaning för ett socialt Europa
JRS:s studie är en mycket gedigen genomgång av situationen för en ofta bortglömd grupp av asylsökande/migranter. JRS konstaterar också att skälen till att olika grupper av människor rör sig över gränserna, blivit allt mer mångskiftande. En restriktivare flyktingpolitik genererar ökad illegal migration, och därmed ökad inre och yttre kontroll. Europa, som under det kalla kriget var öppet för flyktingar från det forna Sovjetunionen, sluter sig alltmer. Asylsökande från de krigs- och krishärjade delarna av det nya Ryssland, förvägras asyl och tvingas återvända under förödmjukande och inhumana former. JRS, som hittills haft flyktingar och asylsökande som målgrupp för sitt arbete, har också vidgat sitt arbetsfält. Ett exempel är det mycket omfattande – och viktiga humanitära - arbete som bedrivs inom ramen för Caring for Detainees och som gäller insatser för människor i förvar.