Vad händer med Europeiska socialfonden efter år 2006?

2004-08-09

EU-kommissionen har nyligen redovisat sitt förslag till den framtida socialfonden för programperioden 2007 - 2013. Ett centralt mål är att ytterligare förstärka länken mellan Europeiska socialfonden och den Europeiska sysselsättningsstrategin samt till de olika aktiviteter och program som syftar till social inkludering och förbättrad yrkesutbildning (bland annat den nya generationen utbildningsprogram). Hög prioritet skall ges social och yrkesmässig integration av invandrare, enligt förslaget, bland annat genom förbättrad validering och tillvaratagande av invandrares utländska utbildning och yrkeserfarenhet.

I förslaget anges två huvudmål för ESF:s insatser: konvergens och regional konkurrenskraft samt ökad sysselsättning. Till detta kommer gränsöverskridande samarbete som en viktig komponent i program/projektverksamheten. Med konvergens avses bland annat massiva satsningar på de nya medlemsstaternas (och andra mindre utvecklade medlemsstaters) infrastruktur och utbildnings-, social- och arbetsmarknadspolitiska system, så att dessa når samma nivå som i de gamla/övriga medlemsstaterna. De andra målet motsvarar i stort nuvarande Mål 2 och 3. Det gränsöverskridande samarbetet bygger vidare på erfarenheterna från bland annat Interreg och andra gemenskapsinitiativ och föreslås ingå som en viktig komponent, dock ej som ett särskilt program (jfr Equal). Även i de övriga målen skall en transnationell komponent, efter modell från bland annat Equal, finnas med.
Senare i höst förväntas programmet ha hunnit förhandlas med medlemsstaterna för att kunna fastställas under våren 2005.