Rapport från Integrationsverket om integrationsindikatorer

2004-09-29

Jose Alberto Diaz, forskningsledare på Integrationsverket, har författat rapporten Integration och indikatorer - några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer. Rapporten vänder sig till aktörer som arbetar med att utveckla analysverktyg för uppföljning och utvärdering av integrationsinsatser. 

Indikatorer är ett sätt att möjliggöra en mer systematisk beskrivning av integrationsprocesser och effektivare uppföljning av framstegen när det gäller att främja mångetnisk integration.

I rapporten föreslår Integrationsverket en modell utifrån områdena:

– Arbetsmarknadsintegration som definieras i termer av upptagande i arbetslivet, främst via arbetsmarknaden och företagande

– Social integration som innebär att invandrade har tillgång till ett svenskt socialt nätverk genom vilket de utvecklar kontakter med infödda svenskar.

– Medborgerlig integration som omfattar medborgerlig och politisk delaktighet i det nya samhällets institutioner och civila organisationer.

– Boendeintegration som definieras i relation till utvecklingen av etniskt blandade sociala nätverk i bostadsområden och tillgång till bostäder på egna villkor.

– Subjektiv integration som omfattar de invandrades föreställningar om sin egen integration, känslor av identitet och samhörighet med det nya samhället och föreställningar om hinder för integration.

Ett antal förslag till indikatorer presenteras inom varje område. Som indikatorer på arbetsmarknadsintegration för utrikes födda personer föreslås exempelvis: sysselsättningsgraden, sysselsättningsstatus (visstidsanställnings eller tillsvidareanställning), sårbar sysselsättning (deltids- och tidsbegränsade anställningar uppdelade på bl.a. vikariat, korttids- eller projektanställning), sysselsättning inom kvalificerade yrkesområden, arbetslöshetsrisk och positiv yrkesmobilitet.

Rapporten är tänkt ett ge ett underlag för fortsatt arbete inom ett viktigt område där det finns många frågor och få entydiga svar. I rapporten diskuteras också internationella erfarenheter i arbetet med att ta fram indikatorer.

EU: s arbete med integrationsindikatorer framskrider
Många av de frågor som tas upp i integrationsverkets rapport är också viktiga i de nu aktuella EU-diskussionen. Sedan en tid är arbetet med att utveckla indikatorer i fokus för medlemsländernas samarbete på integrationsområdet. Arbetet sker i samverkansgruppen National contact points for integration som kommissionen inrättad för EU25 (EU25 syftar på de 25 stater som från och med 1 maj i år ingår i det utvidgade EU). En av gruppens uppgifter är att underlätta informationsutbyte på integrationsområdet mellan EU: s medlemsstater. Ett expertseminarium ägde rum i London i slutet av juni.