64 nya Utvecklingspartnerskap i Equal tema asyl

2005-06-14

NTG-asyl har kartlagt de 64 nya Utvecklingspartnerskapen (UP) som nyligen kunnat påbörja sin verksamhet inom tema asyl i 24 medlemsstater (Luxemburg har inget UP inom asyl i omgång II). Kartläggningen visar vilken typ av organisation som är så kallad stödmottagare i Utvecklingspartnerskapet (managing organisation), vilken/vilka målgrupper som särskilt prioriterats samt inom vilka huvudsakliga områden projektverksamheten bedrivs. Kartläggningen bygger på de uppgifter som Utvecklingspartnerskapen registrerat i EU-kommissionens databas för Equal.

I Equal-programmets andra omgång är sammanlagt 64 Utvecklingspartnerskap (UP) godkända i den s k etableringsfasen, varav 45 i de gamla medlemsstaterna och 19 i de nya. Förutom dessa 64 Utvecklingspartnerskap finns ytterligare 22 inom andra teman som även arbetar med asylsökande som målgrupp. Av de 64 partnerskapen inom tema asyl har nio offer för människohandel/trafficking som målgrupp; sammanlagt finns 31 partnerskap i omgång II som arbetar med denna för Equal nya målgrupp.

Nästan hälften av partnerskapen har frivilligorganisationer som stödmottagare (48 procent). 28 procent har offentlig sektor/myndighet som stödmottagare och knappt 20 procent en utbildningsanordnare. Resterande fyra procent innefattar fackföreningar och privata företag.

Equals asyl-tema omfattar tre huvudmålsättningar: yrkesmässig integration, social integration och re-integration (återvändande). Tre fjärdedelar av Utvecklingspartnerskapen planerar aktiviteter med yrkesmässig integration som huvudmålsättning. Motsvarande andelar för reintegration/återvändande och social integration är 42 procent respektive 22 procent.

Bland de verksamhetsområden som Utvecklingspartnerskapen uppgett att de prioriterat finns främst utbildning (89 procent), arbetsförberedande insatser (83 procent), rådgivning (78 procent) samt upplysning/information till allmänheten (68 procent). När det gäller denna kategorisering av verksamhetsområden finns dock i många fall svårigheter att tolka materialet i databasen, bland annat beroende på skillnader i definitioner och begreppsanvändning. En fördjupad kartläggning av Utvecklingspartnerskapen från samtliga medlemsstater inom tema asyl kommer att göras inom ramen för det europeiska tematiska arbetet under hösten 2005.