Avgående kommissionären Antonio Vitorino redovisar sin syn på EU:s framtida asyl- och migrationspolitik

2004-10-20

Vid en konferens den 4 oktober anordnad av European Policy center och King Baudouin Foundation i Bryssel, utvecklade Antonio Vitorino, ansvarig för direktoratet Rättsliga och inrikes frågor vid EU-kommissionen, sin syn på Tammerforsprocessen.

Vitorino redovisade resultaten av de första fem åren av Tammerforsprocessen och  betonade bl a att medlemsstaterna antagit direktiv på ett antal centrala områden inom asylpolitiken, att framsteg har gjorts vad gäller att bekämpa illegal migration samt att Kommissionen nu riktat fokus också mot integrationsfrågor.
 
Vitorino underströk att den andra fasen av Tammerforsprocessen måste utvecklas i enlighet med den nya konstitutionen men att så länge det nya fördraget ännu inte trätt i kraft skall nuvarande fördrags alla möjligheter utnyttjas.
 
De två stora utmaningarna inför den andra fasen är - förutom vidareutveckling och konsolidering av det gemensamma europeiska asylsystemet - arbetskraftsinvandringen och integrationsfrågorna. En strategi för att hantera arbetskraftsinvandring måste utvecklas som tar hänsyn till hela unionens ekonomiska och demografiska situation. Inom integrationspolitiken skall länderna kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Utbyte av information och goda exempel skall underlättas och en handbok för integrationsfrågor kommer att publiceras inom kort.
 
Vitorino påpekade också att det är nödvändigt att samarbeta med de länder varifrån utvandring sker och att en förbättrad policy beträffande återvändande skall utvecklas. System för mottagande av kvotflyktingar bör utvecklas och på sikt omfatta samtliga medlemsstater.
 
På kort sikt, för att möta den akuta krissituationen i Medelhavsområdet, som delvis har sin grund i de alltmer blandade formerna av invandring (mixed flows) och utnyttjandet av asylsystemet av ekonomiska invandrare, skall EU-kommissionen utreda möjligheten att upprätta mottagningscenter i de länder som gränsar till medelhavsländerna. Kommissionen kommer i det sammanhanget att rådgöra med UNHCR, betonade Vitorino.