Färre asylsökande men ökade vistelsetider och allt fler avvisade kvar i mottagningssystemet - ny prognos från Migrationsverket

2005-08-22

Enligt Migrationsverkets senaste verksamhets- och utgiftsprognos (2005-08-02)
beräknas antalet asylsökande minskar de närmaste åren, samtidigt som vistelsetiden i mottagandesystemet för olika kategorier av asylsökande ökar. Antalet asylsökande år 2005 beräknas bli 17 000, 2006 16 000 och 2007 respektive 2008, 15 000 personer. Även antalet i mottagningssystemet minskar något, från cirka 31 000 vid årets slut 2005 till runt 29 000 år 2008. Andelen med avvisningsbeslut har däremot ökat kraftigt, vilket påverkar den genomsnittliga vistelsetiden.

Antalet som stannar i landet efter avvisningsbeslut, liksom antalet avvikna beräknas öka även i fortsättningen. Av 38 000 inskrivna i januari 2005 hade drygt 12 000 avvisningsbeslut. Situationen liknar alltmer den i vissa andra medlemsstater, t ex Tyskland, där drygt 200 000 asylsökande har s k Duldung-status, dvs de har ett formellt avvisningsbeslut, men beslutet kan ej verkställas. Den genomsnittliga vistelsetiden var i juni 2005 598 dagar, en ökning med 78 dagar sedan årsskiftet. Andelen i eget boende ökar, trots att bostadsbidraget tagits bort. 55 procent bor i eget boende.

I prognosen återfinns utförliga analyser av den framtida inströmningen av asylsökande och om asylprövningen; däremot saknas nästan helt framskrivningar av de för Equals vidkommande centrala områdena, organiserad verksamhet (OV) och arbete.

Vad beträffar mottagandet konstateras bland annat att kostnaderna ökat, främst beroende på ökade transfereringar till landstingen för hälso- och sjukvård. Även utgifterna per bodygn har ökat något jämfört med första halvåret 2004, från 236 till 255 kronor; kostnaderna per bodygn i förvar från 2 368 till 2 601 kronor.

Situationen vad gäller OV behandlas främst ur ett återvändandeperspektiv; här nämns behovet av mer alternativ OV med tydligare inriktning mot ett återvändande, bland annat med inslag av yrkesutbildning.

Några andra intressanta förslag/iakttagelser:

- Begränsat tillträde till den ordinarie arbetsmarknaden för asylsökande ”som inte styrkt sin identitet” (genom att inte bevilja undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd) i syfte att få fram handlingar som krävs för en återvändanderesa; med tanke på den mycket låga andel asylsökande som uppges inneha en anställning (666 personer vid senaste mättillfället enligt Migrationsverket) torde dock effekten bli försumbar. En ytterligare ökning av antalet som arbetar i den informella sektorn kan dock förväntas.
- Särskilda återvändandeprojekt riktade mot specifika länder, inklusive ökad samverkan med SIDA och frivilligorganisationer för insatser också i ”hemlandet”, en viktig fråga som också  NTG-asyl driver.
- En heltäckande översyn av lagen om mottagande av asylsökande föreslås: ”…det har blivit alltmer uppenbart att det finns olika problem med tillämpningen och att lagen inte alltid uppnår sitt syfte.”
- Antalet verkställda avvisningar med bevakning har fortsatt öka; många resor genomförs också med fler bevakare än tidigare. Vid närmare hälften av resorna medverkar tre eller fler eskortörer vid avvisningen; kostnaden har ökat från i genomsnitt 37 500 kronor till 49 400 kronor per avvisning. Totalkostnaden för första halvåret 2005 uppgick till 74 miljoner kronor.